Testamentera till förmån för djuren

De flesta skriver aldrig ett testamente. Kanske känner man ett visst obehag för att planera för sin egen bortgång. Men att själv få bestämma vad som ska hända med sina tillgångar efter sin bortgång är ett starkt skäl att tänka om.

Är Du intresserad av att testamentera medel till Djurskyddet Westra Wermland Arvika? Du kan välja om medlen ska gå till föreningens allmänna verksamhet eller om de ska gå till specifika ändamål. Och viktigt är att ange vårt organisationsnummer så att onödig förväxling med andra föreningar förhindras. Org. 872000-1604

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som anger hur en persons kvarlåtenskap ska fördelas. Testamentet måste inte skrivas av testatorn, men testatorn måste skriva under.

Måste det bevittnas?

JA!
Det ska bevittnas av två personer som är med när Du skriver under. Vittnena ska veta att det är ett testamente, men behöver inte få se innehållet i det.
De får inte vara släkt med Dig eller med dina arvingar och inte själva kommer att ärva Dig. Vittnena ska avgöra att Du är vid dina sinnes fulla bruk.

Hur hanteras ett arv?

1. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Westra Wermland Arvika utan att ange något ändamåleller angivit önskemål som till exempel allmänt djurskydd.
Åtgärd: Medlen går till Djurskyddet Westra Wermland Arvikas allmänna verksamhet

2. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Westra Wermland Arvika och uttryckt önskemål om att medlen ska användas för ett speciellt ändamål. Dock kan hela eller delar av räntan gå till föreningens löpande verksamhet.
Åtgärd: Hela kapitalet avsätts för angivet ändamål och får endast användas till detta.

Senast uppdaterad: 25 december, 2018

Frågor?

Har Du frågor kring hur man testamenterar till Djurskyddet Westra Wermland Arvika är Du välkommen att kontakta

Agneta Holmqvist
Mobil: 0706-95 10 11
E-post: westrawermland@
djurskyddet.se