Stadgar

Våra stadgar har reviderats och beslutades av årsmötet den 4 oktober 2020.


§ 1 Föreningens namn, sätesort och beskrivning

Föreningens namn är Djurskyddet Djurvännerna Stockholm med sätesort Stockholm.
Organisationsnummer är 802000-6857.
Föreningen är en lokalförening i riksförbundet Djurskyddet Sverige.
Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att genom opinionsbildning och praktiskt arbete verka för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi arbetar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt till sina naturliga beteenden och skyddas från lidande.

§ 3 Medlemskap

Var och en som vill arbeta för föreningens ändamål är välkommen som medlem i föreningen.

Medlemsavgiften beslutas av föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Medlem som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut.

Medlem som önskar lämna föreningen anmäler detta till föreningen eller till Djurskyddet Sverige.

Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse anses ha lämnat föreningen och Djurskyddet Sverige.

§ 4 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen håller årsmöte under maj månad. Om årsmötet inte hållits i tid kan föreningens revisor kalla till årsmöte i föreningen.

Styrelsen kallar till årsmöte senast tre veckor före årsmötet. Kallelse skickas till föreningens medlemmar.

Årsmöteshandlingar och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet för föreningens medlemmar.

Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast före mars månads utgång. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse gjorts enligt stadgarna och det i varje fråga på föredragningslistan finns minst en röstberättigad medlem närvarande.

På årsmötet ska följande behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Fråga om årsmötets beslutsmässighet
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 7. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om motioner och förslag från styrelsen
 14. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 16. Val av ordförande i styrelsen
 17. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Beslutsfattande vid årsmöte

Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten

Styrelseledamöter har inte rösträtt i frågor om förslag från styrelsen, inte heller vid val av revisor och revisorssuppleant.

Ingen har rösträtt i frågor om egen förvaltning.

Alla frågor avgörs genom beslut med enkel majoritet utom i frågor om stadgeändring (§9) och föreningens upplösning (§10).

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning särskilt begärs. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om han eller hon är röstberättigad, annars avgör lotten.

§ 5. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska inkallas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller någon av föreningens revisorer begär det. Skriftlig begäran med angivande av ärende ska skickas till styrelsen. Styrelsen har också rätt att besluta om extra årsmöte. Extra årsmöte ska också hållas om styrelsen på grund av avgångna ledamöter inte längre är beslutsmässig.

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte senast två veckor efter att begäran inkommit. Kallelse ska skickas till alla föreningsmedlemmar. Extra årsmöte ska hållas tidigast två veckor och senast en månad efter kallelse. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före det extra årsmötet.

Vid extra årsmöte behandlas enbart de frågor som föranlett mötet.

§ 6. Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen leder föreningens arbete efter föreningens stadgar och årsmötets beslut.

Endast betalande medlemmar och hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Medlem som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, ordföranden inräknad, och minst en suppleant. Om styrelsen, på grund av avgångna ledamöter, består av färre än tre ledamöter ska extra årsmöte med fyllnadsval hållas.

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år.

Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för två år. Mandatperioderna bör löpa omlott. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleant som ordinarie ledamot.

Styrelsen ska inom två veckor efter årsmötet konstituera sig och utse firmatecknare. Styrelsen utser inom sig övriga poster, såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan adjungera utomstående person, även icke medlem, till styrelsen.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna kräver. Kallelse sker minst en vecka före mötet.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter i styrelsen kallats och hälften, men minst tre ledamöter deltar på mötet.

Brådskande ärenden kan avgöras per capsulam, varvid ordföranden samt minst två ledamöter ska vara eniga. Beslutet ska protokollföras vid nästa styrelsemöte.

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Styrelsen kan anställa personal och beslutar då om arbetsordning och anställningsvillkor samt agerar arbetsledare.

§ 7 Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och består av minst två personer. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen som inte innehar förtroendeuppdrag i styrelsen eller är anställd av föreningen.

Om ingen medlem vill åta sig att vara ledamot i valberedningen kan årsmötet ge styrelsen i uppdrag att vara valberedning. Styrelsen bör då försöka inbjuda en eller två medlemmar att samarbeta med styrelsen i denna fråga.

Valberedningen ska inför årsmötet lägga fram förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till revisor och revisorssuppleant.

§ 8. Räkenskaper och revision

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning och för de beslut om medlens användning i vilka de deltagit utan att reservera sig.

Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens revisor väljs av årsmötet. Årsmötet väljer en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Valbar som revisor är person som inte innehar förtroendeuppdrag i föreningens styrelse eller valberedning och inte är anställd av föreningen. Revisor eller revisorssuppleant behöver inte vara medlem i föreningen.

Föreningens räkenskaper och styrelseprotokoll samt andra handlingar som är nödvändiga för revisionen ska för granskning överlämnas till revisor senast fem veckor före årsmötet. Senast en vecka före årsmötet ska revisor återlämna originalhandlingarna samt lämna revisionsberättelse.

§ 9 Stadgeändring

Föreningens stadgar och ändringar av dessa måste godkännas av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse för att vara giltiga.

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild föreningsmedlem. I det senare fallet ska förslag inlämnas skriftligen före mars månads utgång till föreningens styrelse, som jämte eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.

För ändring av föreningens stadgar krävs att minst två tredjedelar av de röstande, vid två på varandra följande årsmöten, ska rösta för förslaget Det ska vara minst en månad mellan de båda mötena och minst ett av dem ska vara ordinarie årsmöte.

§ 10 Föreningens upplösning.

För upplösning av föreningen krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande, vid två på varandra följande årsmöten, ska rösta för förslaget Det ska vara minst en månad mellan de båda mötena och minst ett av dem ska vara ordinarie årsmöte.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska årsmötet också besluta om hur föreningens tillgångar ska användas. Tillgångarna ska tillfalla djurskyddsorganisation, helst rikstäckande, med ändamål och verksamhet som överensstämmer med föreningens. Om ett sådant beslut inte fattas och föreningen vid sin upplösning äger tillgångar ska dessa tillfalla Djurskyddet Sverige.

Efter beslut om upplösning av föreningen ska den senast valda styrelsen kvarstå tills föreningens tillgångar avvecklats och föreningen är upplöst.

I det fall föreningen inte längre har medlemmar som kan fatta beslut om föreningens upplösning kan Djurskyddet Sveriges styrelse fatta beslut om upplösning.

Dessa stadgar antogs av årsmötet den 4 oktober 2020

Senast uppdaterad: 21 april, 2021