Testamentera till förmån för djuren

De flesta skriver aldrig testamente. Kanske känner man ett visst obehag för att planera för sin egen bortgång. Men att själv få bestämma vad som ska hända med sina tillgångar efter sin bortgång är ett starkt skäl till att tänka om.

Är Du intresserad av att testamentera medel till Djurskyddet Säffle-Åmål? Du kan välja om medlen ska gå till föreningens allmänna verksamhet eller om de ska gå till ett eller flera specifika ändamål.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som anger hur en persons kvarlåtenskap ska fördelas. Testamentet måste inte skrivas av testatorn, men testatorn måste skriva under. Testamentet skall slutligen undertecknas av två vittnen.

Hur hanteras ett arv?

1. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Säffle-Åmål utan att ange något ändamål eller angivit önskemål som t.ex. allmänt djurskydd.

ÅTGÄRD: Medlen går till Djurskyddet Säffle-Åmåls verksamhet och bokförs som arv.

2. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Säffle-Åmål och uttryckt önskemål om att medlen huvudsakligen ska användas för ett speciellt ändamål.

ÅTGÄRD: Minst 50% avsätts till ett skuldkonto i balansräkningen och dessa får endast användas för avsett ändamål. Resten av medlen går till Djurskyddet Säffle-Åmåls verksamhet och bokförs som arv. Om ändamålet sammanfaller med av Djurskyddet Säffle-Åmål prioriterad verksamhet avsätts hela summan på skuldkontot i balansräkningen.

3. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Säffle-Åmål och uttryckt önskemål om att medlen ska användas för ett speciellt ändamål.

ÅTGÄRD: Hela summan avsätts till ett skuldkonto i balansräkningen och får endast användas för angivet ändamål.

4. En testator har testamenterat medel till Djurskyddet Säffle-Åmål och uttryckt önskelmål om att Djurskyddet Säffle-Åmål ska avsätta medlen i en fond vars avkastning ska användas för ett speciellt ändamål.

ÅTGÄRD: Medlen kommer att avsättas i en fond eller dylikt. För de arv som ingår som skuldkonton i Djurskyddet Säffle-Åmåls balansräkning ska det finnas en aktuell förteckning där ändamålet klart framgår.

Länk till mall testamente Djurskyddet Säffle-Åmål

Mall testamente

Senast uppdaterad: 10 december, 2020