Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelse för föregående år.

2019

Allmänt
Djurskyddet Kronoberg är en ideell förening med länsomfattande verksamhet som bildades redan år 1889 med dåvarande namn Wexiö Djurskyddsförening.

Föreningen ingår i Djurskyddet Sverige som är en riksomfattande organisation till vilket 48 olika lokalföreningar är anslutna. Föreningen driver inget djurhem i egen regi utan arbetar i huvudsak med förebyggande djurskydd som föreläsningskvällar och informationskampanjer. 

Under åren har föreningen delat ut stipendier till djurskyddsfrämjande verksamheter som forskning och utbildning. 
Bidrag har också lämnats till id-märkning och kastrering av katter i länet genom kastreringskampanjer.

Andra former av bidrag har också lämnats till verksamheter som främjar djurens välbefinnande.

Styrelse
Styrelsens sammansättning har under året varit:
Björn Dahlén, ordförande
Björn-Fredrik Tollin, vice ordförande
Yngve Linnér, sekreterare
Josefine Rosenqvist, ekonomiansvarig
Helena Dahlén, ledamot
Annica Uleskog, ledamot
Monica Löfberg, ledamot
Heléne Stråth, ledamot

Årsmötet
Årsmötet hölls i Equmeniakyrkans lokaler på Bergövägen i Växjö den 26 mars. Ordförande vid detta möte var Benny Johansson. 

Inga motioner hade inkommit till mötet och efter sedvanliga mötesförhandlingar avtackades Karin Mörk och Karin Örnhem för sin medverkan i styrelsen.

Heléne Stråth och Annica Uleskog nyinvaldes till styrelsen.
Till valberedning valdes Jan Pyrell och Berne Persson.
Efter mötet gjordes stipendieutdelningen och kvällen avslutades med en gemensam fikastund.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Alla sammanträden har hållits hemma hos Björn-Fredrik Tollin.   

Stipendier
Djurskyddet Kronoberg har utannonserat och sökt kandidater till djurskyddsstipendier. Nio ansökningar har inkommit och tre av dessa har vardera tilldelats 75.000:- till minne av Tycho Carlsson. De prisbelönta blev:

Albin Gräns för delfinansiering av ett projekt som gäller hantering och avlivning av produktionsfisk.

Torun Wallgren för att göra en vetenskaplig sammanfattning till grisproducenter kring forskning som gjorts om svansbitning.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) föreningen gör en informationsfilm om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur.

Stipendierna delades ut vid årsmötet. Styrelsen har också beslutat att år 2020 dela ut stipendier under liknande former. 

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi då vi bland annat har en årlig avkastning från Tycho Carlssons Donationsfond. 
Ekonomiansvarig har varit Josefine Rosenqvist. Hon har hållit styrelsen välinformerad om det ekonomiska läget.
För närmare information om ekonomin hänvisas till årsredovisningen. 

Föreläsningar
Föreningen har under året bjudit på fyra föreläsningskvällar samtliga i Equmeniakyrkan i Växjö. 
Den 14 februari var det ett välbesökt kattföredrag med Lisa Berglund.
Den 5 mars återkom vår tidigare föredragshållare Per Jensenoch talade om hundar.
Den 22 oktober gjordes en uppföljning av föredraget om katter av Elin Hirsch.
Den 19 november hölls två föredrag om ”hundar i arbete”. Det första av Jan Bernhardsom talade om polishundar och det andra av Lise-Lott Naesssom talade om ledarhundar. 
I pausen på föredragen har vi haft en fruktstund. Vi har också bjudit våra medlemmar på fri entré.

Mat- och djurmässan
Den 31 augusti deltog vi i Mat och djurmässan i Lenhovda. Det var Helena Dahlén och Heléne Stråth som hade en monter där och informerade om vår verksamhet.

Djurskyddet Sigfrid
Vår styrelse inbjöds att besöka Djurskyddet Sigfrids katthem på Hjalmar Petris väg i Växjö den 15 oktober. Vi blev informerade om verksamheten och besöket gav ett positivt intryck. Efter besöket samlades vi på Röda Korsets lokal för mer information, bildvisning och fikastund. Björn Dahlén överlämnade 4.670:- vilket var den summa som vi mottagit i form av minnesgåvor. Dessutom lämnades en gåva på 20.000:- från vår förening.

Medlemsresan
Den 25 maj gjordes en dagsresa med buss där 27 medlemmar deltog. Vi besökte Åsnens Nationalpark, Bergs Handelsträdgård, Ladan i Urshult, Tingsryds Travbana och Jäts gamla kyrka. Vi blev guidade i nationalparken och på travbanan.
Resan var till full belåtenhet och var planerad av Harry Karlsson.

Fågelmatning i Uppvidinge 
På framställan från Wivi Johansson Svanberg har ett bidrag på 5.000:- utbetalats till fågelmatning i Klavreström, Norrhult och Åseda.

Tycho Carlssons Donationsfond
Vår styrelse blev inbjuden till ett lunchmöte på Teleborgs Slott av Tycho Carlssons Donationsfond den 24 april. Från vår sida deltog Björn Dahlén och Yngve Linnér. Björn berättade om vår verksamhet. Vi tilldelades då 225.000:- från fonden vilket är samma belopp som föregående år. 

Medlemskontakter
Styrelsen har under året skickat ut fyra nyhetsbrev till medlemmarna. Breven har varit kortfattad information om våra förehavanden. Det har också meddelats om kommande föreläsningar och aktiviteter. Nyhetsbreven har kunnat sändas ut genom förbundets försorg i och med att vi är anslutna till det centrala medlemsregistret.
På vår hemsida www.djurskyddet.nu/kronoberg har också informerats om våra aktiviteter

Slutord
Vår förening kommer att fortsätta arbetet med förebyggande djurskydd i form av föreläsningar, informationskampanjer och samarbete med andra djurskyddande verksamheter. 
Vårt medlemsantal har de sista åren varit stigande och vi har nu med god marginal passerat 200-gränsen. Vi är en växande förening och ser ljust på framtiden.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar i vår förening. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i våra aktiviteter och sprider information om Djurskyddet Kronoberg.

Senast uppdaterad: 26 november, 2020