Dagordning

Dagordning vid årsmötet med Djurskyddet Landskrona 2021-05-23

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Årsmötet i laga ordning utlyst

§ 3 Fastställande av dagordningen

§ 4 Val av ordförande att leda årsmötet

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2020

§ 8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse för år 2020

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020

§ 10 Val av ordförande för 2021 (förutvarande Hanny Rosendahl)

§ 11 a) Val av tre styrelseledamöter för 2021-2022 (förutvarande Susan Joppien, Anette Nilsson och Carina Trede)

b) Val av två styrelsesuppleanter för 2021 (förutvarande Henrik Olsson och Lena Petersson )

§ 12 Val av två revisorer för år 2021 (förutvarande Carina Hansson)

§ 13 Val av två revisorsuppleanter för år 2021 (förutvarande vakant)

§ 14 Val av tre personer till valberedningen för år 2021

(förutvarande styrelsen)

§ 15 Fastställande av medlemsavgifter för 2021

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Avslutning

Polly13 april, 2024 Zack6 april, 2024 Noisette21 mars, 2024 Kattörhängen17 mars, 2024 Hjärtörhängen med tassavtryck