Betesrätten är hotad

En ko som betar i solsken och tre kor ligger ner och vilar i gräset.

All forskning som innefattar djur behöver tillstånd från en av de sju djurförsöksetiska nämnderna. För att ett djurförsök ska få utföras får djurens lidande inte överväga den förväntade nyttan av försöket. Att pröva detta för varje djurförsök är de djurförsöksetiska nämndernas viktigaste uppgift.

Nyligen godkände Uppsala djurförsöksetiska nämnd ett försök där 1 500 mjölkkor på minst sju gårdar ska undanhållas den lagstadgade rätten till bete och utevistelse under sommaren. Syftet med försöket är att undersöka kors välfärd när de hålls inomhus i lösdriftsstallar året runt. I beslutet skriver nämnden att resultatet från projektet kommer att ”bidra med nytta i form av nödvändigt kunskapsstöd till den diskussion som just nu pågår i samhället om regler för mjölkkors bete, och hur en tryggad djurvälfärd kan uppnås, samtidigt som den svenska mjölkproduktionen ges goda produktions- och konkurrensvillkor.”

Men det finns ett mycket brett vetenskapligt stöd för betesrätt för kor. Kor på bete ger friskare klövar, ben och juver. Betet ger en möjlighet att få ströva över större ytor, vila naturligt och till mer naturligt socialt beteende. Det är därför inte förvånande att forskningsstudier visar att kor är starkt motiverade att få komma ut och beta, det är någonting de är villiga att kämpa hårt för.

Djurskyddet Sverige ser givetvis väldigt allvarligt på faktumet att betesrätten är hotad och har de två senaste veckorna utkommit med två debattartiklar som publicerats i Uppsala Nya Tidning respektive Altinget. Dels är vi kritiska till hur processen som ledde fram till att försöket godkändes gick till och dels anser vi att försöket i sig inte borde få genomföras.

Du kan också läsa debattartiklarna här och här.