Stadgar

Förbundsstadgar Djurskyddet Sverige

Antagna vid förbundsstämman 2022 i Stockholm.

§ 1 Riksförbundets namn, sätesort och beskrivning

Riksförbundets namn är Djurskyddet Sverige. Organisationsnummer är 802000–6832.

Sätesort är Stockholm

Djurskyddet Sverige är en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation för medlemmar som värnar om djurskydd och djurs välfärd.

Djurskyddet Sverige arbetar med enbart lagliga metoder.

§ 2 Ändamål

Riksförbundets ändamål är att verka för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Förbundet arbetar genom opinionsbildning, praktiskt djurskyddsarbete och genom att ge stöd till forskning som stärker djurens skydd och välfärd. Förbundet arbetar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt eller hålls av människan. Förbundet anser att alla djur ska kunna utföra de naturliga beteenden som bidrar till en bättre djurvälfärd och skyddas från lidande. När djur avlivas ska det ske på ett smärtfritt sätt.

§ 3 Organisation

Djurskyddet Sverige är organiserad i ett riksförbund med lokalföreningar som var för sig är juridiska personer med egna styrelser, eget ansvar och egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med riksförbundets stadgar. Medlemmar kan vara ansluten direkt till riksförbundet eller genom en lokalförening.

Riksförbundet utövar sin verksamhet genom:

  • förbundsstämma
  • extrastämma
  • förbundsstyrelse
  • lokalföreningar
  • enskilda medlemmar
  • förbundskansli

Djurskyddet Ungdom är Djurskyddet Sveriges fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, egen styrelse, egen verksamhet och egna medlemmar.

§ 4 Medlemskap

Mom. 1: Var och en som vill verka för riksförbundets ändamål är välkommen som medlem.

Mom. 2: Medlem kan vara ansluten till lokalförening och/eller vara direktansluten till riksförbundet.

Mom. 3: Medlem som önskar lämna riksförbundet gör detta genom anmälan till riksförbundet eller till sin lokalförening. Medlem som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift anses även ha lämnat riksförbundet och eventuell lokalförening.

Mom. 4: Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller andra beslut som stämman fattat, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet och eventuell lokalförening. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma.

§ 5 Medlemsavgift

Mom. 1: Medlem i lokalförening betalar en årlig medlemsavgift som lokalföreningen beslutar om på sitt årsmöte. En del av avgiften beslutas av förbundsstämman och tillfaller riksförbundet. Resterande belopp tillfaller lokalföreningen. En lokalförening kan ha särskilda bestämmelser som innebär att en medlem som bor på samma adress som en annan medlem inte betalar medlemsavgift eller betalar reducerad medlemsavgift, denna eventuella avgift tillfaller lokalföreningen.

Mom. 2: Medlem som är direktansluten till riksförbundet betalar en avgift som beslutas av förbundsstyrelsen. Detta belopp tillfaller riksförbundet.

§ 6 Lokalföreningar

Mom. 1: Lokalföreningar är juridiska personer som tillsammans utgör riksförbundet Djurskyddet Sverige. Förbundsstämman utgörs av ombud valda av lokalföreningarna.

Mom. 2: Anslutning av en ny lokalförening samt dess namn fastställs av förbundsstyrelsen. Namnet ska vara Djurskyddet följt av ortsnamn eller följt av annat namn.

Mom. 3: En lokalförening styrs av Djurskyddet Sveriges normalstadga för föreningar. Ändringar och tillägg i enskild förenings stadgar är tillåtna, om de godkänns av förbundsstyrelsen. Uppkommer fall där föreningsstadga strider mot förbundsstadgan gäller bestämmelse i förbundsstadgan.

Mom. 4: En lokalförening kan inte vara ansluten till andra riksförbund med stadgar som strider mot Djurskyddet Sveriges förbundsstadgar.

Mom. 5: Lokalförening som önskar utträda ur riksförbundet inkommer till förbundsstyrelsen med årsmötesprotokoll som innehåller beslut om utträde, och ändring av föreningens namn så att det inte inkluderar ”Djurskyddet”.

Mom. 6: Lokalförening som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller andra beslut som stämman fattat kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutna föreningen kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma.

Mom. 7: Lokalförening vars årsmöte beslutat att upplösa föreningen inkommer till förbundsstyrelsen med årsmötesprotokoll där beslutet om upplösning framgår.

Mom. 8: Om en lokalförening inte inkommer med rapporter och/eller andra dokument som förbundsstyrelse och kansli efterfrågar, inte svarar på kontaktförsök från förbundsstyrelse och kansli samt inte själv tar kontakt med förbundsstyrelse eller kansli under en period på två år kan förbundsstyrelsen ta beslut om upplösning av föreningen eller att föreningen anses ha lämnat förbundet.

Mom. 9: Förbundsstyrelsen kan besluta om upplösning eller sammanslagning av lokalföreningar om det vid upprepade tillfällen trots kallelser till föreningens medlemmar inte gått att genomföra föreningsårsmöte.

§ 7 Förbundsstämma

Mom. 1: Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ.

Mom. 2: Förbundsstämma hålls vartannat år på plats och tillvägagångssätt som beslutas av förbundsstyrelsen.

Mom. 3: Förbundsstyrelsen kallar till stämma senast tre månader innan stämman hålls. Kallelse skickas till alla lokalföreningar och görs tillgänglig för alla medlemmar.

Mom. 4: I det fall förbundsstyrelsen inte kallar till stämma enligt vad som stadgas ovan har revisorerna rätt att kalla till stämma.

Mom. 5: Varje lokalförening företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Medlem som enligt § 5 mom. 2 inte betalar avgift till riksförbundet räknas inte. Anmälan av ombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman. Protokollsutdrag där val av ombud framgår ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast på stämman.

Mom. 6: Förbundsstämman är beslutsmässig när kallelse gjorts enligt stadgarna och ombud från minst en tredjedel av riksförbundets lokalföreningar finns närvarande.

Mom. 7: En medlem som är anställd av riksförbundet kan inte samtidigt väljas som ombud till förbundsstämman.

Mom. 8: Medlem eller förening som önskar få motion behandlad vid stämman ska skicka motionen till förbundsstyrelsen senast åtta veckor innan stämman. Styrelsen ska yttra sig över motionerna.

Mom. 9: Förbundsstyrelsen ska skicka handlingarna till stämman till lokalföreningar och ombud senast fyra veckor innan stämman. Som framgår av § 14 mom. 4 ska dock revisorernas berättelser göras tillgängliga senast två veckor innan stämman.

§ 8 Föredragningslista för förbundsstämma

Vid förbundsstämman ska behandlas:

Inledning:

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Frågan om stämmans beslutsmässighet
5. Val av mötesfunktionärer
a. Val av ordförande för stämman
b. Val av sekreterare för stämman
c. Val av två protokolljusterare
d. Val av två rösträknare
e. Val av kommitté som bereder val av valberedning

Information:

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
7. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser
8. Revisionsbrätteler över den gånga perioden

Beslut:

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Beslut om motioner
11. Beslut om policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen
12. Beslut om verksamhetsplan
13. Beslut om årsavgift till riksförbundet
14. Beslut om arvoden och ersättningar
15. Beslut om rambudget

Val:

16. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
17. Val av en förbundsordförande
18. Va av en vice ordförande i styrelsen
19. Val av övriga ledamöter i styrelsen
20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad
21. Val av två revisorsersättare, varav en auktoriserad
22. Val av valberedningen, minst tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande
23. Val av ersättare i valberedningen
24. Eventuella övriga val.

Avslutning:

26. Stämmans avslutande

§ 9 Omröstning och beslut

Mom. 1: Inget ombud kan ha fler än en röst. Omröstning via fullmakt är inte tillåtet. Poströstning är inte tillåtet vid ordinarie stämma.

Mom. 2: Medlemmar som inte är valda som ombud till förbundsstämman har rätt att närvara samt yttra sig vid stämman, men inte rösta.

Mom. 3: Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande- och förslagsrätt, men har inte rösträtt och inte rätt att företräda lokalförening.

Mom. 4: Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.

Mom. 5: Alla frågor avgörs genom beslut med enkel majoritet, med undantag av personval, då relativ majoritet tillämpas. Vid frågor om stadgeändring (§ 17) och förbundets upplösning (§ 18) finns separata bestämmelser.

Mom. 6: Omröstning sker öppet. Sluten omröstning sker när något ombud så begär, och vid personval då det finns fler än ett förslag.

Mom. 7: Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom. 8: Vid personval med sluten omröstning får valsedel ej uppta andra namn än de som nominerats, valsedel får inte heller uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 10 Stämmoprotokoll

Mom. 1: Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman.

Mom. 2: Senast två månader efter stämmans avslutande ska justerat stämmoprotokoll finnas tillgängligt för lokalföreningarna.

§ 11 Extrastämma

Mom. 1: Extrastämma ska inkallas då minst en tredjedel av riksförbundets lokalföreningar eller någon av förbundets revisorer begär det. Skriftlig begäran med angivande av ärende ska skickas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har också rätt att besluta om extrastämma. Extrastämma ska hållas också om förbundsstyrelsen på grund av avgångna ledamöter inte längre är beslutsmässig.

Mom. 2: Förbundsstyrelsen ska kalla till extrastämma inom två veckor efter det att begäran inkommit. Kallelse ska skickas direkt till alla föreningar och göras tillgänglig för alla medlemmar. Extrastämma måste hållas tidigast två veckor och senast två månader efter att kallelse skickats ut. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga för lokalföreningarna senast tio dagar innan extrastämman.

Mom. 3: På extrastämma behandlas enbart de frågor som föranlett extrastämman.

Mom. 4: Vid extrastämma deltar de ombud som lokalföreningarna valde till senaste ordinarie stämma om föreningen inte aktivt väljer nya ombud.

Mom. 5: Förbundsstyrelsen kan vid kallelse till extrastämma besluta om möjlighet för ombud att post- eller nätrösta.

§ 12 Förbundsstyrelsen

Organisation:

Mom. 1: Riksförbundet företräds av förbundsstyrelsen. Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.

Mom. 2: Styrelseledamöter väljs vid förbundsstämman för en stämmoperiod.  Stämman väljer en ordförande, en vice ordförande samt sex till åtta ytterligare ledamöter.

Mom. 3: Valbar till förbundsstyrelsen är betalande medlem i Djurskyddet Sverige. Medlem som är anställd av riksförbundet kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen.

Mom. 4: Om styrelseledamot avgår under stämmoperioden kan fyllnadsval ske vid extrastämma. Om minst hälften av de av stämman valda ledamöterna avgår, eller om både förbundsordförande och vice förbundsordförande avgår, ska extrastämma hållas och fyllnadsval ske.

Mom. 5: Förbundsstyrelsen kan inom sig utse övriga poster, såsom kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott samt utse andra grupper som kan bestå av både förbundsstyrelseledamöter och utomstående personer.

Mom. 6: Föreningens firma tecknas av förbundsordförande i förening med annan styrelseledamot och/eller eventuellt annan förtroendevald eller anställd utsedd av förbundsstyrelsen.

Mom. 7: Förbundsstyrelsen anställer generalsekreterare och beslutar om delegationsordning.

Mom. 8: Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott, medlem eller anställd.

Mom. 9: Förbundsstyrelsen upprättar arbetsordning och delegationsordning.

Sammanträde:

Mom. 10: Förbundsordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna begär det. Ordförande bereder sammanträdena.

Mom. 11: Sammanträdet är beslutsmässigt när alla ledamöter kallats och minst hälften av de av stämman valda ledamöterna är närvarande.

Mom. 12: Förbundsordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska samtliga vara ense om besluten.

Mom. 13: Sammanträdesprotokollet justeras av ordföranden och minst en utsedd protokolljusterare.

§ 13 Valberedningen

Mom. 1: Valberedningen ska inför förbundsstämma lägga fram förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande, övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och revisorsersättare, samt förslag till eventuella övriga val med undantag av val av valberedning.

Mom. 2: Valberedningen ska inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsens ledamöter.

Mom. 3: Valberedningen väljs av förbundsstämman för en stämmoperiod och består av minst tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en ersättare.

Mom. 4: Valbar till valberedning är person som är medlem i Djurskyddet Sverige och inte innehar förtroendeuppdrag inom förbundsstyrelsen eller som revisor. Medlem som är anställd av riksförbundet kan inte samtidigt vara ledamot i valberedningen.

§ 14 Räkenskaper och revision

Mom. 1: Förbundsrevisorerna väljs av förbundsstämman. Stämman väljer två ordinarie revisorer, varav en auktoriserad, samt två ersättare, varav en auktoriserad.

Mom. 2: Valbar som revisor är person som inte innehar förtroendeuppdrag inom förbundets styrelse eller valberedning, och inte är anställd av riksförbundet. Revisorerna måste inte vara medlemmar i förbundet.

Mom. 3: Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och inte reserverat sig mot.

Mom. 4: Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets tillgångar och räkenskaper. Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår, och ska senast den 1 mars efter räkenskapsårets slut överlämnas till revisorerna för granskning. Senast en månad efter mottagandet ska revisorerna till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Mom. 5: Förbundsstyrelsen ansvarar för att revisorernas berättelser för stämmoperioden görs tillgängliga för alla lokalföreningar och anmälda ombud senast två veckor innan förbundsstämman.

§ 15 Utmärkelser

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelningen av djurskyddspris, hedersomnämnande och utmärkelser efter förslag från lokalföreningar och medlemmar.

§ 16 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller förekommer fall som inte förutsetts i stadgarna avgörs frågan av förbundsstyrelsen och ytterst förbundsstämman. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att inte väcka talan vid domstol i sådana frågor.

§ 17 Stadgeändring

Mom. 1: Förbundsstämman beslutar om ändring av förbundsstadga och normalstadga för lokalföreningar.

Mom. 2: För att en föreslagen stadgeändring ska gälla ska antingen:
a. minst två tredjedelar av de röstande, vid två på varandra följande förbundsstämmor, rösta för förslaget. Det ska vara minst en månads mellanrum mellan stämmorna och minst en av dem ska vara ordinarie förbundsstämma, eller
b. ingen rösta emot förslaget, vid en ordinarie förbundsstämma.

Mom. 3: Om stämman beslutar om ändring av normalstadgan för lokalföreningar implementeras denna ändring i lokalföreningarnas stadgar i enlighet med stämmans beslut, om ändring inte strider mot föreningens redan antagna stadgar.

§ 18 Upplösning av riksförbundet

Mom. 1: För upplösning av riksförbundet krävs att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en är ordinarie förbundsstämma, och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna. Minst tre fjärdedelar av samtliga röstande vid respektive stämma ska ha röstat för förslaget om upplösning.

Mom. 2: Vid beslut om upplösning av riksförbundet ansvarar förbundsstyrelsen för att riksförbundets tillgångar an­vänds till ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med Djurskyddet Sveriges ändamål och verksamhetsinriktning.

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2022

Förbundsstadgan som PDF

Ladda ned förbundsstadgan som PDF här.

Normalstadgan som PDF

Ladda ner normalstadgan som PDF för föreningar anslutna till Djurskyddet här.