Så används pengarna

Varje krona gör skillnad

Djurskyddet Sveriges viktigaste intäkter är medlemsavgifter samt insamlade medel från medlemmar och gåvogivare. Vi söker varje år bidrag från statliga myndigheter, stiftelser och företag men det är små summor vi lyckas få på sådant vis. En viktig intäkt är arv, men det är av förståeliga skäl inte pengar vi kan räkna med.

Hur använder vi pengarna?

Våra två största kostnader är kansliet med anställd personal samt bidrag till våra lokalföreningar. Störst bidrag får de föreningar som bedriver djurhemsverksamhet eftersom det är en mycket kostnadskrävande verksamhet.

Fyra gånger om året ger Djurskyddet ut en tidning med aktuella frågor som rör djurskydd. Tidningen skickas ut till medlemmar, personer och organisationer som arbetar med djurskyddsfrågor, och är en viktig kommunikationskanal.

Pengar går också till politisk påverkan i djurskyddsfrågor. Djurskyddet påverkar genom att delta i möten med politiker och myndigheter, genom att anordna seminarium om aktuella djurskyddsfrågor och genom kampanjer i specifika frågor.

Generellt önskar Djurskyddet motta icke ändamålsbestämda gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de vid insamlingstillfället gör mest nytta för djurskydd. Om önskemål finns hos givaren kan vi ha direkt dialog om vilka projekt som är aktuella.

När vi får större gåvor eller arv avsedda för särskilda ändamål följer vi självklart gåvogivarens önskemål. Således har vi särskilda fonder där pengar går till exempelvis arbetet med att ge hundar nya hem och stöd för vintermatning av vilda djur.

Så kontrolleras Djurskyddet

Vår verksamhet granskas på olika sätt för att säkerställa att våra givares pengar används på rätt sätt och att den verksamhet vi bedriver stämmer överens med fastställda mål och är i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

Revisorer

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor från Grant Thornton samt en förtroendevald revisor.

Svensk Insamlingskontroll

Djurskyddet Sverige har 90-konto. Det innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar hela vår verksamhet och ekonomi.

Djurskyddet Sverige har tre 90-konton:
Bankgiro: 900-1066
PlusGiron: 90 01 06-6 och 90 03 33-6 (Det senare används i våra postala insamlingskampanjer för gåvor med OCR-nummer vilket minskar våra administrativa kostnader.)

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att organisationens insamlade medel uppfyller ändamålskravet, det vill säga att minst 75 % går till ändamålet och att administrationskostnaderna inte överstiger 25 %.

2020 gick 71 %* av Djurskyddet Sveriges insamlade medel till ändamålskostnader och 16 % till administrationskostnader.

* På grund av covid-19 fick vi under 2020 fler och större arv än vanligt samtidigt som vi inte kunde driva vår verksamhet som planerat vilket medförde lägre kostnader. Det resulterade i ett stort överskott och att vi inte klarade ändamålskravet 2020. Vi planerar att använda överskottet till vårt ändamål under 2021. I vanliga fall brukar ca 90 % av våra insamlade medel gå till ändamålet.

Se vår fullständiga redovisning för 2020 till Svensk Insamlingskontroll här

Giva Sverige

Djurskyddet Sverige är medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer. Koden innehåller riktlinjer inom sju områden och syftar till att ge givaren en möjlighet att kvalitetssäkra sitt bidrag.

Områdena är:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Sedan 2014 upprättar alla medlemmar i Giva Sverige en effektrapport som visar för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör. Läs våra effektrapporter här.

Egen utvärdering

Förutom externa parter som granskar Djurskyddet Sveriges arbete utvärderar organisationen det egna arbetet en gång om året. Utvärderingen genomförs med syfte att synliggöra hur vi kan utveckla och effektivisera arbetet och organisationen.

Utvärderingen utgår från verksamhetsplanen för att tydliggöra hur väl det planerade arbetet har genomförts.

Förbundsstyrelsen utvärderar också deras eget arbete en gång om året för att synliggöra vad som eventuellt behöver förbättras eller utvecklas i styrelsearbetet inför kommande år.

Senast uppdaterad: 19 april, 2021

Redovisningar

Läs i våra verksamhets-berättelser, årsredovisningar och effektrapporter hur vi spenderar våra pengar.

Insamlingspolicy

Ladda ner och läs vår insamlingspolicy.

Kontroll

Läs om dem som kontrollerar att vi använder våra pengar som vi ska:

90_konto_logo_sv_rgb