Så används pengarna

Varje krona gör skillnad

Djurskyddet Sveriges viktigaste intäkter är medlemsavgifter samt insamlade medel från medlemmar och gåvogivare. Vi söker varje år bidrag från statliga myndigheter, stiftelser och företag men det är små summor vi lyckas få på sådant vis. En viktig intäkt är arv, men det är av förståeliga skäl inte pengar vi kan räkna med.

Hur använder vi pengarna?

Våra två största kostnader är kansliet med anställd personal samt bidrag till våra lokalföreningar. Störst bidrag får de föreningar som bedriver djurhemsverksamhet eftersom det är en mycket kostnadskrävande verksamhet.

Fyra gånger om året ger Djurskyddet ut en tidning med aktuella frågor som rör djurskydd. Tidningen skickas ut till medlemmar, personer och organisationer som arbetar med djurskyddsfrågor, och är en viktig kommunikationskanal.

Pengar går också till politisk påverkan i djurskyddsfrågor. Djurskyddet påverkar genom att delta i möten med politiker och myndigheter, genom att anordna seminarium om aktuella djurskyddsfrågor och genom kampanjer i specifika frågor.

Generellt önskar Djurskyddet motta icke ändamålsbestämda gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de vid insamlingstillfället gör mest nytta för djurskydd. Om önskemål finns hos givaren kan vi ha direkt dialog om vilka projekt som är aktuella.

När vi får större gåvor eller arv avsedda för särskilda ändamål följer vi självklart gåvogivarens önskemål. Således har vi särskilda fonder där pengar går till exempelvis arbetet med att ge hundar nya hem och stöd för vintermatning av vilda djur.

Så kontrolleras Djurskyddet

Vår verksamhet granskas på olika sätt för att säkerställa att våra givares pengar används på rätt sätt och att den verksamhet vi bedriver stämmer överens med fastställda mål och är i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

Revisorer

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor från Grant Thornton samt en förtroendevald revisor.

Svensk Insamlingskontroll

Djurskyddet Sverige har 90-konto. Det innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar hela vår verksamhet och ekonomi.

Djurskyddet Sverige har tre 90-konton:
Bankgiro: 900-1066
PlusGiron: 90 01 06-6 och 90 03 33-6 (Det senare används i våra postala insamlingskampanjer för gåvor med OCR-nummer vilket minskar våra administrativa kostnader.)

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att organisationens insamlade medel uppfyller ändamålskravet, det vill säga att minst 75 % går till ändamålet och att administrationskostnaderna inte överstiger 25 %.

2022 gick 59 % av Djurskyddet Sveriges insamlade medel till ändamålskostnader och 15 % till administrationskostnader. Anledningen till att resultat för ändamålskostnader låg under 75% beror på att vi fick ta del av ovanligt höga arv som gjorde att  intäkterna blev större än det normala och vad vi hade budgeterat med. Intäkterna från arven kommer att användas under kommande treårsperiod.

Se vår fullständiga redovisning för 2022 till Svensk Insamlingskontroll här

Giva Sverige och Tryggt givande

Djurskyddet Sverige är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, som arbetar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer genom att hjälpa medlemmarna med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Giva Sverige har  utvecklat en Kvalitetskod som Djurskyddet Sverige följer.

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige och innebär att Djurskyddet Sverige uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Logga Tryggt givande

Läs mer om Kvalitetskoden här
Läs mer om Tryggt givande här

Sedan 2014 upprättar alla medlemmar i Giva Sverige en effektrapport som visar för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör. Läs våra effektrapporter här.

Egen utvärdering

Förutom externa parter som granskar Djurskyddet Sveriges arbete utvärderar organisationen det egna arbetet en gång om året. Utvärderingen genomförs med syfte att synliggöra hur vi kan utveckla och effektivisera arbetet och organisationen.

Utvärderingen utgår från verksamhetsplanen för att tydliggöra hur väl det planerade arbetet har genomförts.

Förbundsstyrelsen utvärderar också deras eget arbete en gång om året för att synliggöra vad som eventuellt behöver förbättras eller utvecklas i styrelsearbetet inför kommande år.

Senast uppdaterad: 16 februari, 2024

Redovisningar

Läs i våra verksamhets-berättelser, årsredovisningar och effektrapporter hur vi använder våra insamlade medel.

Insamlingspolicy

Ladda ner och läs vår insamlingspolicy.

Kontroll

Läs om dem som kontrollerar att vi använder våra pengar som vi ska:

90_konto_logo_sv_rgb