Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar angående SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring.

Djurskyddet Sverige har följande synpunkter.

Sammanfattande synpunkter
Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi väljer därför att helt koncentrera vårt remissyttrande kring delarna som rör just djurskydd. Övriga delar har vi inga synpunkter på och kan inte bedöma om förslagen är bra eller dåliga för svensk konkurrenskraft. Men vad gäller förslagen avseende förändringar i lagstiftning gällande djurskydd kan vi med vår samlade kompetens och långa erfarenhet med säkerhet säga att förslagen skulle innebära en rejäl försämring för svenska djur, något vi kraftigt motsäger oss.

Vi tror oss också veta att vår åsikt om hur viktig djurens välfärd är delas av en stor del av svenska folket, något utredningen också lyfter. Därigenom tror vi också, tvärtemot utredaren, att ett försämrat djurskydd också skulle drabba svensk animalieproduktion negativt. Vi menar att svensk produktion bör bli bättre på att lyfta fram djurvälfärden som en konkurrensfördel, exempelvis genom bättre märkning.

Läs hela remissvaret i utskriftsvänligt format