Remissvar och skrivelser


Angående brott mot djur

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter:Det är en väl genomarbetad utredning som enligt vår mening på ett bra sätt...

Läs mer »

Angående föreskrifter om förprövning, hästar, höns och cirkus

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att kommentera remissen. Vi tillstyrker flertalet av ändringarna, men kan inte tillstyrka ändringarna om beläggningsnivå för värphöns då de högre beläggningsgraderna inte uppfyller hönsens...

Läs mer »

Angående revisionen av EUs djurskyddslagstiftning

Inledningsvis anser vi att varje land ska tillåtas ha strängare regler för övergripande djurskyddslag samt för specifika djurslag. Vidare anser vi att reglerna inte ska begränsas till djur i...

Läs mer »

Stoppa burhållningen

Till Sveriges landsbygdsminister. Europeiska medborgarinitiativet End the cage age: Stöd förslaget om att förbjuda lantbruksdjur i bur. Inför Jordbruks- och fiskerådets möte den 19 juli, vill vi informera om...

Läs mer »

Angående rapportering av påskjuten säl

Naturvårdsverket har hemställt om ändring i rapporteringskrav gällande licensjakt på gråsäl under perioden 20 april -31 december 2021 och regeringen beslutade den 27 maj 2021 att rapportering endast ska...

Läs mer »

Angående Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion (Dnr. 4.7.16-12830/2020)Djurskyddet Sverige har valt att begränsa remissvaret till de kapitel som rör djurhållning, Kapitel 3 och 4....

Läs mer »

Angående vapen och ammunition

Remissvar angående förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition (Ärendenummer: NV-04496 18). Sammanfattande synpunkter Bättre utredning av konsekvenser för djurskyddet behövs i konsekvensutredningen. Säljakt med kulpatron klass 2...

Läs mer »

Skrivelse om nya djurhälsolagen

Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt...

Läs mer »

Angående avelsplanen för svensk bondkatt

Djurskyddet Sverige, i likhet med andra organisationer som arbetar med djurvälfärd för katter, är förvånade och bekymrade över Jordbruksverkets godkännande av Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. Vi menar att detta godkännande...

Läs mer »

Ang rapport om lösgående djur

Sammanfattande synpunkter • Beslutet att alla djur ska hållas lösgående är nödvändigt för att uppfylla 2 kap. 1 § i djurskyddslagen (2018:1192) om att djur ska hållas i en...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.