Remissvar och skrivelser


Stoppa burhållningen

Till Sveriges landsbygdsminister. Europeiska medborgarinitiativet End the cage age: Stöd förslaget om att förbjuda lantbruksdjur i bur. Inför Jordbruks- och fiskerådets möte den 19 juli, vill vi informera om...

Läs mer »

Angående rapportering av påskjuten säl

Naturvårdsverket har hemställt om ändring i rapporteringskrav gällande licensjakt på gråsäl under perioden 20 april -31 december 2021 och regeringen beslutade den 27 maj 2021 att rapportering endast ska...

Läs mer »

Angående Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion (Dnr. 4.7.16-12830/2020)Djurskyddet Sverige har valt att begränsa remissvaret till de kapitel som rör djurhållning, Kapitel 3 och 4....

Läs mer »

Angående vapen och ammunition

Remissvar angående förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition (Ärendenummer: NV-04496 18). Sammanfattande synpunkter Bättre utredning av konsekvenser för djurskyddet behövs i konsekvensutredningen. Säljakt med kulpatron klass 2...

Läs mer »

Skrivelse om nya djurhälsolagen

Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt...

Läs mer »

Angående avelsplanen för svensk bondkatt

Djurskyddet Sverige, i likhet med andra organisationer som arbetar med djurvälfärd för katter, är förvånade och bekymrade över Jordbruksverkets godkännande av Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. Vi menar att detta godkännande...

Läs mer »

Ang rapport om lösgående djur

Sammanfattande synpunkter • Beslutet att alla djur ska hållas lösgående är nödvändigt för att uppfylla 2 kap. 1 § i djurskyddslagen (2018:1192) om att djur ska hållas i en...

Läs mer »

Ang införandet av en positiv lista

Med följande skrivelse vill Djurskyddet Sverige informera riksdagens miljö- och jordbruksutskott om fördelarna med att ge Jordbruksverket ett tydligt bemyndigande att ange vilka djurarter som får hållas för sällskap...

Läs mer »

Synpunkter på rapporten ”Behovet av grytanlagsprov med levande grävling”

Djurskyddet Sverige är positiva till hur samrådsprocessen som föregått redovisningen av regeringsuppdragen har lagts upp. Vi är i stort eniga i slutsatserna i utredningen och anser att den är...

Läs mer »

EU måste agera för att stoppa smittan av SARS-Cov-2 hos minkar

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen med COVID-19 pandemin ber undertecknande organisationer om landsbygdsministerns stöd i att kräva att EU-kommissionen vidtar omedelbara förebyggande insatser...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.