Villkor för hållande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby

Remissvar angående Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, L80

Djurskyddet Sverige vill framföra följande synpunkter på förslaget

Det är positivt att Jordbruksverket nu förtydligar regler för burstorlek vid kaninhoppning samt att övergångsbestämmelserna förtydligas. Dock har vi genom Sveriges akademiska etologer blivit uppmärksammade på några brister i förslaget till ny text under § 10b som vi instämmer i.

Förslaget omfattar endast tävlingar som pågår under en dag. Vi menar att det även bör tydliggöras vad som gäller för tävlingar som pågår under flera dagar.

Vidare saknas regler för tävling med kaniner som går under Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m., saknr L 100.

Slutligen ifrågasätter vi att samma minimimått ska gälla för alla kaniner över 2,5 kilo. Kaniner kan väga upp mot 7-8 kg och detta är minimimåttet inte är anpassat för. Tillägget om att ”Burarna ska dock vara […] utformade så att kaninerna inte känner sig stressade” är bra men vi menar att det är för ospecifikt och därmed riskerar att tolkas olika både av djurägare och kontrollanter.

Utöver kaninhoppning bör kaninutställningar omfattas av förslaget.

Remissvaret i utskriftsvänlig version