Gällande nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv och lodjur

Gällande remissutkastet på nationell plan förvaltning av björn, varg, järv och lodjur anser vi att de konflikter som finns gällande de stora rovdjuren, framför allt vargen inte kommer att kunna lösas så länge det läggs stort fokus på djuren som skadegörare och problem. Det finns i Sverige en större acceptans för dessa djur, än vad som ses i den allmänna debatten samtidigt som vissa intressegrupper ges mer utrymme än natur- och djurskyddsorganisationerna. Därför bör Naturvårdsverket ge ett mer faktabaserat och neutralt perspektiv i förvaltningsplanen och inte fokusera på rovdjuren som problem i första hand, vilket är fallet i nuvarande utkast. Dokumentet redogör på ett näringspolitiskt sätt för en förvaltning som inte förefaller vara varken vetenskapligt befäst eller där socioekonomiska frågor från alla intresseområden tagits i beaktande.

Läs hela remissvaret här.