Fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Djurskyddet Sverige vill inledningsvis säga att det framgår tydligt både i kommittédirektivet och i utredningen som helhet att syftet med förändringarna inte är djurskyddsskäl. Frånvaron av djurskyddsaspekter är tydlig i utredningen. Vi menar att det varit önskvärt med ett tydligare sådant perspektiv, både från uppdragsgivaren samt i utredarens arbete.

Ett tydligt exempel där djurskyddsaspekterna saknas är då det upprepat i både direktivet samt i utredningen står att polismyndigheten ska fokusera på kärnuppgifterna, dvs. att ”upprätta allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott.” (se exempelvis i direktivet s.155) Men ingenstans i utredningen nämns att även djur kan vara brottsoffer och därmed behöver skyddas.

Polisen har även i uppdrag att förebygga brott (se polisens uppdrag och mål). Därför är det viktigt att ha kunskap om sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor. Forskning har visat att det tyvärr är ganska vanligt att en våldsutövare börjar med att skada djur i unga år och sedan går vidare till grövre våldsbrott mot både djur och människor (Carin Holmberg m.fl., se länkar på sesambandet.se). Vi vet också att våld mot djur eller hot om våld mot djur används som en del av det domesticerade våld som främst utförs av män mot kvinnor. Att polisen prioriterar brott mot djur är således en viktig uppgift, både av djurskyddsskäl samt för att förebygga vidare våldsbrott.

Vi reagerar också på utredarens beskrivning att djuruppgiften ”stjäl kraft och drar ner motivationen bland personalen då den rycker dem från deras dagliga arbete och känns irrelevant för den utbildning de har” (s.58). Denna syn visar tyvärr på den låga status som djur och djurärenden har inom polisen. Vi har tidigare i olika sammanhang fört fram kritik mot polismyndigheten för att djurärenden är beroende av den enskilde polismannens inställning, något som inte garanterar rättssäkerhet. Vidare vill vi i detta sammanhang lyfta fram de särskilda satsningar som är gjorda på att utbilda och utveckla djurskyddskompetensen inom polismyndigheterna och som enligt oss gett ett positivt resultat i hur djurärenden hanteras, inte minst syns detta i Stockholm med djurskyddspoliserna.

Läs hela remissvaret i utskriftsvänligt format