Löner och arvoden

Djurskyddet Sverige drivs till stor del av volontära krafter – engagerade personer som väljer att lägga sin fritid på arbetet för djurs rättigheter. För att driva en så stor organisation behövs det några personer som jobbar mer och har en överblick över hela förbundet. Därför har Djurskyddet Sverige en förbundsstyrelse och ett förbundskansli.

Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman och har det ansvarsfulla uppdraget att förvalta organisationen mellan stämmorna. Enligt beslut fattat av stämman utgår ett årligt arvode till Djurskyddet Sveriges förbundsordförande på två prisbasbelopp per år (2018 innebär detta 91 000 kr, motsvarande ca 7 600 kr i månaden). Vice förbundsordföranden får ett halvt prisbasbelopp per år (2018 innebär det 22 750 kr). Ledamöter och ersättare får ett sammanträdesarvode på 1 500 kr per möte, vilket är frivilligt att ta ut. Förbundsstyrelsens medlemmar arvoderas för att ha möjlighet att lägga extra mycket tid på styrelsearbetet – detta kan till exempel innebära att inte arbeta heltid med sitt eventuella andra arbete.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare

Generalsekreteraren anställs av förbundsstyrelsen och får av dem uppdraget att leda Djurskyddet Sveriges verksamhet och kansli. Det innebär att generalsekreteraren bland annat anställer och arbetsleder förbundskansliets personal, ansvarar för förbundets löpande verksamhet, arbetar tillsammans med förbundsstyrelsen och är ett stöd till dem och har ett stort ansvar när det gäller ekonomi och representation. Enligt beslut fattat av förbundsstyrelsen utgår en månadslön till generalsekreteraren på 44 500 kr. Ingen övertid utgår och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd (LAS).

Senast uppdaterad: 8 januari, 2019

Arvoderingspolicy

Läs den policy för arvoden och ersättning som förbundsstämman antog 2016.

Läs mer

Läs mer och vad förbundsstyrelsen och kansliet gör.