Author Archives: admin

Angående föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Remiss från Djurskyddet Sverige angående statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer
Tack för möjligheten att få lämna kommentarer till remissen. Djurskyddet Sverige är generellt positiva till många av förändringarna. Vi tycker att det är mycket positivt att djurens rätt till naturligt beteende och berikning stärks och till ännu tydligare avelsbestämmelser. I övrigt är vi tacksamma för en lång remisstid och en tydlig och utförlig konsekvensutredning.
För några av paragraferna tror vi att önskan att nå flexibilitet och en lägre detaljeringsgrad samt förändring av vissa definitioner och formuleringar kan innebära att regelverket blir svårare att tolka, efterleva och kontrollera. Detta gäller till exempel burhållning och uppbindning samt definitionerna av olika förvaringsutrymmen.

Vi avstyrker att bestämmelsen om avvänjningstid för hundvalpar och kattungar blir ett allmänt råd trots att vetenskapliga bevis för dessa tidpunkter är relativt starka, och tror att detta kan leda till försämrad välfärd.

En paragraf som inte tas upp i denna mall är 4 kap. 6§. Här bör det läggas till att hundar utan underull inte får hållas utomhus dygnet runt vintertid. Denna paragraf är dessutom mycket svårtolkad enligt personal på länsstyrelsen och bör kunna göras tydligare.

För detaljerade synpunkter och kommentarer. Se remissvaret i sin helhet