Stadgar

Stadgar för Djurskyddet Sveriges riksförbund

Antagna 22–23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje.
Reviderade vid förbundsstämman 10 maj 2014 i Södertälje.

§ 1 Riksförbundets namn, sätesort och beskrivning

Riksförbundets namn är Djurskyddet Sverige. Organisationsnummer är 802000-6832. Sätesort är Stockholm.

Djurskyddet Sverige är ett rikstäckande förbund för medlemmar som verkar för djurskydd och djurens välfärd.

Djurskyddet Sverige är ett ideellt förbund som är partipolitiskt och religiöst obundet.

Djurskyddet Sverige arbetar med enbart lagliga metoder.

§ 2 Uppgifter

Riksförbundets uppgifter är:

 • att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och
  förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
 • att bilda opinion i djurskyddsfrågor
 • att sprida kunskap om djurs behov
 • att arbeta för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs
 • att arbeta för att lagar utvecklas så att djurs naturliga behov bättre tillgodoses
 • att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
 • att i djurskyddsfrågor eftersträva nära kontakter med berörda myndigheter
 • att arbetaför att övergivna djur blir väl omhändertagna

§ 3 Organisation

Riksförbundet utövar sin verksamhet genom:

 • förbundsstämma
 • extra stämma
 • förbundsstyrelse
 • anslutna föreningar och enskilda medlemmar
 • förbundskansli

§ 4 Medlemskap

Varje person är välkommen som medlem.

Medlem kan vara ansluten till en lokalförening eller vara direktmedlem i förbundet.

Medlem som önskar lämna riksförbundet ska skriftligen anmäla detta till riksförbundet eller till sin lokalförening.

Medlem som trots påminnelse inte betalat avgifter till riksförbundet eller sin lokalförening, anses även utan skriftlig anmälan ha lämnat förbundet.

Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av stämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma.

§ 5 Lokalföreningar

Lokalföreningar är juridiska medlemmar i Djurskyddet Sverige och är de som fattar beslut på förbundsstämman genom valda ombud.

En lokalförening ska bestå av en styrelse samt därutöver minst fem medlemmar.

Anslutning av en ny lokalförening samt dess namn fastställs av förbundsstyrelsen. Namnet ska vara Djurskyddet följt av ortsnamnet eller annat namn.

En lokalförening styrs av Djurskyddet Sveriges normalstadgar för föreningar.

En lokalförening kan inte vara ansluten till andra riksförbund med stadgar som strider mot eller emotsäger Djurskyddets stadgar.

Lokalföreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Mellan föreningsårsmötena leds föreningen av en styrelse som väljs av årsmötet.

§ 6 Årsavgift

Årlig avgift till riksförbundet fastställs av förbundsstämman.

§ 7 Förbundsstämma

Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämma hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats av förbundsstyrelsen.

Kallelse till förbundsstämman ska sändas till medlemmar och anslutna föreningar senast 1 februari det år stämman hålls.

Senast den 1 mars ska medlem eller förening, som önskar få motion behandlad vid stämman, insända densamma till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen översänder motionen jämte yttrande till anslutna föreningar och till ombuden, senast 1 april. Detta gäller även av förbundsstyrelsen och valberedningen utarbetade förslag som ska föreläggas stämman.

Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet, kan inte samtidigt väljas som ombud till förbundsstämman.

§ 8 Ärenden

Vid förbundsstämman ska behandlas:

Inledning:

1. Stämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Information:

7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse.
8. Revisionsberättelse över den gångna perioden.

Beslut:

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10. Behandling av motioner.
11. Behandling av policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
13. Beslut om årsavgift till riksförbundet.
14. Beslut om arvoden och ersättningar .
15. Behandling av rambudget.

Val:

16. Val av förbundsordförande.
17. Val av vice ordförande i styrelsen.
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
19. Övriga val.
20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.
21. Val av revisorsersättare.
22. Val av valberedning samt sammankallande.
23. Val av ersättare i valberedningen.

Avslutning:

24. Stämmans avslutande.

§ 9 Omröstning och beslut

Lokalförening som betalt sin medlemsavgift till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Anmälan av ombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 5 april, tillsammans med protokollsutdrag där val av ombud framgår.

Inget ombud får ha mer än en röst. Omröstning via fullmakt eller poströstning är inte tillåtet vid ordinarie stämma.

Övriga medlemmar i Djurskyddet Sverige äger rätt att närvara samt yttra sig vid förbundsstämman.

Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande- och förslagsrätt, men har inte rösträtt och äger inte rätt att företräda någon organisation eller förening.

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av personval då relativ majoritet tillämpas.

I frågor som gäller stadgeändring eller förbundets upplösning, erfordras kvalificerad majoritet på två på varandra följande stämmor enligt § 16 och § 17.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar, när något ombud så begär eller vid personval, då mer än ett förslag föreligger.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än de som ska väljas. I sådant fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 10 Stämmoprotokoll

Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman.
Senast två månader efter stämmans avslutande erhåller anslutna föreningar och stämmans ombud justerat stämmoprotokoll.

§ 11 Extrastämma

Extrastämma ska inkallas då minst en tredjedel, av riksförbundets anslutna föreningar eller förbundets revisorer till förbundsstyrelsen skriftligen, med angivande av ärende, begärt det. Förbundsstyrelsen äger också rätt att besluta om extrastämma.

Extrastämma ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till förbundsstyrelsen och endast behandla de frågor som föranlett den extra stämman.

Vid extrastämma deltar de ombud föreningarna valt till senaste ordinarie stämma om föreningen inte aktivt väljer nya ombud.

Vid extrastämma finns möjlighet för ombud att post- eller nätrösta.

§ 12 Valberedningen

Valberedningen ska inför förbundsstämma lägga fram förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande samt övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, till revisorer jämte ersättare, och förslag till övriga val.

Valberedningen har också att inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsens ledamöter.

Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen väljs för en stämmoperiod och består av en sammankallande, två ordinarie och en ersättare.

Valbar till valberedning är person som är medlem i Djurskyddet Sverige.

§ 13 Förbundsstyrelsen

1. Organisation

a. Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordförande, vice ordförande samt sju ordinarie ledamöter.
b. Valbar till styrelse är person som är medlem i Djurskyddet Sverige. Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen.
c. Styrelseledamöter och ersättare väljs vid förbundsstämman för en tid av två år.
d. Om ordinarie styrelseledamot avgår under mandatperioden kan fyllnadsval ske vid en extrastämma.
e. Om av förbundsordförande avgår ska extrastämma hållas om det kvarstår mer än fem månader av mandatperioden.
f. Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga poster såsom kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
g. Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
h. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna avgörs frågan av förbundsstämman. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.
i. Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar om delegationsordning.
j. Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott eller anställd.
k. Särskild ordförande utses av sammanträdet vid förhinder för ordförande och vice ordförande.
l. Förbundsstyrelsen kan adjungera personer till styrelsemöten och arbetsgrupper. Adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2. Sammanträde

a. Ordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna begär det.
b. Ordförande och vice ordförande bereder sammanträdena. Särskild ordförande utses av samman
trädet vid förhinder för ordförande och vice ordförande.
c. Sammanträdesprotokollet justeras av ordföranden och minst en utsedd protokolljusterare.

3. Beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska samtliga vara ense om besluten.

4. Förbundsstyrelsen ska:

 • förbereda alla ärenden till förbundsstämman och utlysa densamma
 • tillse att förbundsstämmans beslut verkställs
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget
 • utse firmatecknare
 • utfärda instruktioner för kansliets verksamhet
 • föra medlemsförteckning
 • vara ett aktivt stöd till lokalföreningarna
 • driva opinion och delta aktivt i debatten om djurskyddsfrågor

§ 14 Räkenskaper och revision

Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Senast den 1 mars efter räkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning. Senast en månad efter mottagandet ska revisorerna till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Revisorernas berättelse ska senast två veckor före förbundsstämman
delges anslutna föreningar samt anmälda ombud. Den ska även föredras på stämman.

§ 15 Utmärkelser

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelningen av djurskyddspris, hedersomnämnande och utmärkelser efter förslag från anslutna föreningar och medlemmar.

§ 16 Stadgeändringar

Medlem som önskar ändring av dessa stadgar, ska före ingången av det år då förbundsstämman ska hållas, till förbundsstyrelsen inkomma med skriftligt förslag angående ändringen.

Förbundsstyrelsen ska minst två månader före förbundsstämman till anslutna föreningar översända ändringsförslaget jämte eget utlåtande.

Frågan om stadgeändring ska föredras och avgöras på förbundsstämman.

Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav minst den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Eller vid en ordinarie förbundsstämma under förutsättning att ingen är däremot. För ändring av § 17 gäller dock vad där stadgas.

§ 17 Upplösning av riksförbundet

För upplösning av riksförbundet krävs att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en är ordinarie förbundsstämma och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna.

Dessutom krävs att beslutet vid båda stämmorna har antagits av minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga i respektive stämma röstberättigade deltagare.

Vid beslut om upplösning av riksförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att riksförbundets tillgångar används till ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med Djurskyddet Sveriges uppgifter och verksamhetsinriktning.

Senast uppdaterad: 21 april, 2018

Stadgan som pdf

Ladda ned förbundsstadgan som pdf.

Bild på stadgan

Normalstadga

Ladda ner normalstadgan för föreningar anslutna till Djurskyddet.

normalstadgar_foreningar_framsida