Jordbruksverket har gått köttbranschen till mötes

Jordbruksverkets agerande urholkar förtroendet för svenska livsmedel och medverkar till en försämrad djurvälfärd. Samtidigt visar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht brist på politiskt ansvarstagande i djurskyddsfrågor, skriver debattörer från konsument- och djurrättsorganisationer.

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka självständiga myndigheter, som på uppdrag av regeringen genom instruktion, regleringsbrev och budget beslutar om detaljlagstiftning (föreskrifter), ansvarar för kontroll av gällande lagstiftning, genomför regeringsuppdrag, bestämmer om stimulansåtgärder med mera. Svenska medborgare har i allmänhet ett högt förtroende för svenska myndigheter. Förtroendet bygger på att myndigheterna uppfattas som fristående från kommersiella intressen, kompetenta, sakliga och att man bygger sina beslut på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Undertecknande organisationer som representerar konsument- och djurskyddsintresset har fått anledning att starkt ifrågasätta Jordbruksverkets hantering av sitt myndighetsuppdrag inom djurskyddsområdet.

För svenska konsumenter är djurskydd en högt prioriterad fråga vid valet av livsmedel. Detta bekräftas av såväl konsumentstudier inom EU som i svenska studier. Det innebär att svenskt djurskydd är ett viktigt mervärde och en konkurrensfördel för svenska livsmedel gentemot importerade produkter. Detta har även uttalats tydligt av svensk dagligvaruhandel. Utvecklingen av marknaden för svenska animalieprodukter bekräftar nu också en positiv utveckling för svenskt kött och svenska mejeriprodukter.

Men Jordbruksverket, med stöd av böndernas branschorganisationer, tolkar konkurrenskraft på annat sätt än konsumenter och marknaden. Det är i strid mot regeringens målsättning att den svenska produktionen ska öka utan att göra avkall på konsument- och djurskyddsintresset. Risken är nu stor för att kvaliteten på svenskt griskött ifrågasätts, vilket lämnar dörren öppen för ökad import. Konsumenternas förtroende är en förutsättning för en ökad svensk konsumtion av svensk mat.

När djurskyddsfrågorna överlämnades från Djurskyddsmyndigheten till Jordbruksverket 1 juli 2007 fanns en tilltro till att Jordbruksverket med omdöme skulle förvalta djurskyddet, men också se till helheten det vill säga på ett klokt sätt balansera djurhållarnas intressen mot djurens rätt till hälsa och en god djurvälfärd. Jordbruksverket har svikit det förtroendet. Demokratin har satts ur spel. I myndigheternas uppdrag finns en skyldighet enligt den svenska grundlagen att tillfråga och beakta synpunkter från intressenter inför ändringar av detaljregelverk. Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för grisar avstyrktes av 70 procent av remissinstanserna av vilka kan nämnas Livsmedelsverket, konsument- och djurskyddsorganisationer, Veterinärförbundet, och länsstyrelser. Tio tunga forskare inom djurvälfärd och djurhälsa avstyrker Jordbruksverkets förslag. Generaldirektören uppvaktades med 60 000 namnunderskrifter som begär att Jordbruksverket ska avvakta inrättandet av det beslutade vetenskapliga rådet. Trots detta beslutar Jordbruksverket enligt sitt ursprungliga förslag, som trädde i kraft den 1 december.

Vår kritik omfattar Jordbruksverkets tolkning av regeringens uppdrag, bristande samrådsförfarande, respektlös remisshantering och brist på vetenskapligt stöd för sina förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter. Jordbruksverket har gått köttbranschen till mötes utan att respektera konsument- och djurskyddsintresset. Med anledning av detta har Jordbruksverket erhållit två JO-anmälningar. Jordbruksverket har också JO-anmälts i frågan kring djurhälsopersonals behörighet det vill säga djurvårdares rätt att utföra vissa behandlingar. Även där gäller kritiken att partsintresse har styrt utfallet.

Vi är starkt kritiska till att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht friskriver sig från sitt politiska ansvar, genom att hänvisa till Jordbruksverkets självständiga roll som förvaltningsmyndighet. Ministern har på frågor i riksdagen svarat att han har förtroende för Jordbruksverket. Vi delar inte ministerns uppfattning. Jordbruksverket och landsbygdsministerns brist på politiskt ansvarstagande i djurskyddsfrågor, medverkar till en försämrad djurvälfärd och därmed också till ett urholkat förtroende för svenska livsmedel.

Örjan Brinkman
ordförande Sveriges Konsumenter

Gunnela Ståhle
ordförande Vi Konsumenter

Alexandra Davidsson
generalsekreterare Medveten Konsumtion

Roger Pettersson
generalsekreterare World Animal Protection

Åsa Hagelstedt
generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Camilla Björkbom
ordförande Djurens Rätt

Katarina Lingehag-Ekholm
Sverigeordförande Compassion in World Farming

Lillemor Wodmar
generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen