Förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket

Remissvar angående förslag på nya råd och dialoggrupper hos Jordbruksverket

Djurskyddet Sverige är positiva till förslaget och bidrar mycket gärna i Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel samt Dialoggrupp för djurskydd, där vi är föreslagna som medlemmar.

I förslaget kan det se ut som att fiskvälfärd fallit bort då grupperna som specifikt kommer att arbeta med hav- och sjömat inte ser ut att ha till syfte att utveckla djurvälfärden, vilket är av stor vikt då djurvälfärden inom denna näring behöver stärkas. Om tanken är att Dialoggrupp djurskydd ska omfatta även fisk så bör fiskerinäringen vara involverade även här. Om tanken istället är att djurskydd ska tas upp i Dialoggrupp havs- och sjömatsmarknaden bör någon djurskyddsorganisation samt t.ex. veterinärförbundet vara involverad i denna.

Vad gäller referensgrupper och arbetsgrupper så vill vi påpeka vikten av att djurskyddsorganisationer bjuds in till diskussioner om till exempel förslag till nya djurskyddsföreskrifter så att inte förslagen kommer från arbetsgrupper som endast representeras av näringen och jordbruksverket. Vi deltar gärna i sådana arbetsgrupper och tror att vi har kompetens att tillföra i dessa diskussioner. Vi anser också att det är motiverat att i förekommande fall miljöorganisationer bjuds in till arbetsgrupperna. Ett sådant exempel är djurskyddsföreskrifter kring bete. Eftersom djurskydd har högsta prioritet hos konsumenterna är det angeläget att också involvera konsumentrepresentation i arbetsgrupperna.

För Djurskyddet Sverige,
Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Remissvaret i utskriftvänlig version