Angående kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27)

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen om kameraövervakning på slakteri. Vi uppskattar även att vi bjöds in till den hearing som hölls i utredningens början.

Det är en välskriven och genomarbetad utredning som gjorts. Det ges en inblick i de djurvälfärdsproblem som kan uppstå på slakterier, med lidande för djuren som följd, samt de utmaningar som kontrollpersonal ställs inför vid exempelvis trånga utrymmen eller vid system som inte är tillgängliga ur arbetsmiljösynpunkt.

Det finns i utredningen en avvikande mening då experten Anna Tilly menar att det finns tungt vägande skäl och att det är starkt motiverat att utreda ytterligare kring om ljudupptagning ändå ska ingå som krav i det givna förslaget. Djurskyddet Sverige menar att en avvikande mening från en expert på området väger mycket tungt och att krav på ljudupptagning därför ska läggas till förlaget.

Läs hela remissvaret här.