Vi uppmanar EU-parlamentariker att rösta för djuren

EU-parlamentet tillsatte i juni 2020 ett särskilt utskott för djurtransporter (ANIT), för att granska relevansen och efterlevnaden av EU:s djurtransportregler. Arbetet resulterade i de två slutdokument som ANIT-utskottet röstade om i december 2021. Det ena sammanställer vittnesmål och fakta som utskottet tagit fram medan det andra dokumentet lämnar konkreta rekommendationer på hur lagstiftningen kan efterlevas bättre i medlemsländerna och vilka kompletterande lagförslag kommissionen bör ta fram.

ANIT-rapporten och rekommendationerna har nu överlämnats till  parlamentet för omröstning och fastslagande i plenarsammanträde under slutet av januari eller februari 2022.

Djurtransporter innebär idag ett stort lidande för djuren. Djurskyddet Sverige uppmanar nu parlamentarikerna att rösta för djurens bästa i det kommande plenarsammanträdet. Följande frågor ser vi som mest angelägna att åtgärda:

  • Den maximala transporttiden måste sänkas till 8 timmar för alla djurslag, med kortare maximaltid för vissa djurslag (fjäderfä och kanin)
  • All export av levande produktionsdjur ut ur EU måste förbjudas eller åtminstone minskas genom att upprätta en lista med riskländer dit levande djur inte får exporteras på grund av brist på myndighetsstruktur eller samarbetsvilja.
  • Alla sjötransporter över 24 timmar, inklusive lastning och lossning, måste förbjudas inom EU.
  • Ej avvanda djur får inte transporteras och avvänjningsåldern måste sättas anpassat för varje djurslag utifrån deras fysiologiska förutsättningar.
  • Kommissionen måste skärpa kontrollen av EUs djurtransportregler i medlemsländerna så att regelverket fungerar på samma sätt i hela EU.

Läs hela brevet här!

Se också filmen. Vi varnar för obehagliga bilder.

Brevet till parlamentariker

Läs hela brevet här!