Angående offentlig upphandling

Djurskyddet Sverige ser mycket positivt på införandet av djuromsorg som en parameter som ska beaktas vid upphandling. Det är viktigt att kraven på måltidstjänster och livsmedel motsvarar samhällets förväntningar.

Djuromsorg och klimatpåverkan är sammanlänkat. Friska djur som får utlopp för sina naturliga beteendebehov är en mindre belastning på miljön. Friska djur har även en bättre foderomvandling och är på grund av det en mindre belastning på miljön. Genom att hålla betande djur påverkas den biologiska mångfalden positivt. En mer extensiv hållning av djur ger också färre utsläpp av växthusgaser och det innebär färre risker för övergödning av sjöar och vattendrag.

Det är välkänt att djur som har en försämrad välfärd, hålls trångt och sköts på ett dåligt sätt ökar risken för smittspridning. En förhöjd stressnivå hos en individ innebär även en påverkan på immunförsvaret och därmed också en ökad risk att utveckla sjukdom, inklusive zoonoser. Mot bakgrund av detta anser vi att det är rätt att införa djuromsorg som en parameter som ska beaktas vid upphandling.

Läs hela remissvaret här!