Inrättande av en vargkommitté

Varg

Skrivelsen är genomförd tillsammans med Djurens Rätt.

Till:
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
Åsa Romson, Klimat- och miljöminister

I en nyligen publicerad artikel i SvD (4 feb) meddelades att Regeringen avser att inrätta en permanent vargkommitté och att de regionala viltförvaltningsdelegationerna kommer att utvärderas. I uppräkningen av deltagande organisationer, punkt 1, så listar Regeringen de intresseorganisationer som den avser att bjuda in till den nya vargkommittén, som därmed uteslutande kommer bestå av de organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén.

I den planerade kommittén finns därmed flera företrädare för lantbruk, jakt och naturvård, men det saknas helt företrädare för djurskydd. Vi anser att Regeringen också måste ta hänsyn till dessa intressen och att det är av mycket stor vikt att också organisationer som företräder djurskyddsintressen bjuds in att delta i kommittén.

När den tidigare regeringen inrättade de regionala viltförvaltningsdelegationerna så ingick i dessa representanter från jägarorganisationer, polisen, naturskyddsorganisationer, friluftsorganisationer, skogsägare och skogsnäringen samt i vissa län yrkesfiskare, fäbodbruk och rennäring. De försökte få med alla grupper som på något sätt berörs av frågor gällande jakt och vilt, med ett undantag, nämligen djurskyddsintresset.

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige uppmanar den nya Regeringen att inte upprepa denna exkludering av en så pass stor intressegrupp. Vi menar att det är av yttersta vikt att också ha med representanter som i första hand ser till djurens intresse, utifrån de djurskyddsaspekter som finns för vilda djur. Vi menar också att det finns ett stort samhällsintresse för att bevara och sköta vilda djur på ett hållbart och etiskt acceptabelt sätt, med livskraftiga stammar där de kan utföra sina naturliga beteenden utan att skada människor. Med den sammansättning som viltvårdsdelegationerna nu har finns tunga intressen som tydligt står i motsättning till djurskyddsorganisationernas syn på vilda djur. Det är därför viktigt att Regeringen inkluderar djurskyddsintressena när det tillsätts en ny nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg.

Djurskyddsintresset, som representeras av organisationer med stor kunskap om vilda djur, fokuserar främst på välfärden hos det individuella djuret. Skadeskjutning och föräldralöshet leder till stort lidande. Det individuella djurets hälsa och välfärd kan på sikt påverka en art på populationsnivå.
Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige anser att djurskyddet ska vara representerat i viltvårdsdelegationer och i den kommande vargkommittén.

Med vänliga hälsningar

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Djurskyddet Sverige

Bethania Malmberg
Politisk samordnare
Djurens Rätt

Skrivelsen som pdf