Author Archives: djurskyddet

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Remiss av nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur Dnr 3.12016-031788

Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar som vi anser kan ha direkt inverkan på patientdjurens välfärd.

Fördelning av ansvar och delegering av arbetsuppgifter, §10

Vi är positiva till att det i formuleringen tydliggör att prövaren är ansvarig för att patientdjuren får medicinsk vård under prövningen och vård och uppföljning efter prövningen. Vi undrar dock över skillnaden i ordvalen medicinsk vård under punkt 2 och vård under punkt 3. Vad ingår i vård respektive medicinsk vård?

Det borde även förtydligas hur länge detta ansvar gäller efter att prövningen är avslutad och även redovisas hur en eventuell tvist angående behandlingsmetod mellan djurägare och prövare ska lösas. Potentiellt kan ju en situation uppstå där patientdjuret behöver livslång vård efter en klinisk prövning eller att djurägaren och prövaren är oense i hur/om man ska behandla en eventuell skada.

Remissvaret i utskriftvänlig version

Stoppa miljonrullningen från staten till Svenska Jägareförbundet

Det är inte accep­tabelt att en intresseorganisation med ett uttalat särintresse i jaktfrågor har ett myndighetsliknande uppdrag. Det är dags att flytta ansvaret för viltvården till Naturvårdsverket.

Artikel på ETC Debatt 17 maj 2016

Det så kallade allmänna uppdraget för viltvården ger Svenska Jägareförbundet 52 miljoner kronor årligen för att de bland annat ska ansvara för att allmänhet och myndigheter får objektiv information om statusen på viltvården i Sverige.

Stora summor från det allmänna uppdraget går till Jägareförbundets opinionsbildning i jaktfrågan. Det ger dem även kontaktytor och kanaler rakt in till riksdagsledamöter och ministrar, samma personer som de samtidigt lobbar mot för sina medlemmars intressen. Flera statliga utredningar har pekat på problemen med att Svenska Jägareförbundet är en intresseorganisation med ett myndighetsliknande uppdrag.

I radioprogrammet Kalibers granskning av Svenska Jägarförbundet dubbla stolar konstateras att de enligt egen utsago är glada över att ha bidragit till beslutet om licensjakt på varg. Jägareförbundet kräver att stora rovdjur som vargar och lodjur helst inte ska få finnas alls eller i så låga antal att de inte ska kunna konkurrera med jägarna om älgar. Det går på tvärs mot uppfattningen hos befolkningen som anser att de stora rovdjuren hör hemma i den svenska naturen.

Härom veckan bevittnade vi en aggressiv kampanj riktad mot företag som stödjer Djurskyddet Sverige och andra organisationer med synpunkter på jakt. Kampanjen utfördes av enskilda jägare men stöddes aktivt av Svenska Jägareförbundets medlemstidning Svensk Jakt. Att Svenska Jägareförbundet, som har ett myndighetsliknande uppdrag, aktivt motarbetar de röster som har en annan syn på jakt än de själva menar vi är oacceptabelt.

De ”jaktfientliga organisationer” som Svenska Jägareförbundet målar upp har det gemensamt att de kritiserat licensjakt på varg samt de mycket kontroversiella och plågsamma jaktformerna grytjakt och löshundsjakt.

Det är inte bara djur- och naturskyddsorganisationer som kritiserat vargjakten. EU har hotat att dra Sverige inför EU-domstolen och har upprepade gånger kritiserat Sverige för licensjakten på varg.

En särskilt plågsam jaktform är grytjakten. Med hundar jagas rävar och grävlingar upp från sina gryt, där de har sökt skydd. Väl uppe skjuts det sönderstressade djuret. Nära förknippat med grytjakten är de oacceptabla grytanlagsproven. Testerna görs i konstgjorda gryt med grävlingar som sätts in i grytet där de stressas som levande lockbete för hundarna.

Löshundsjakt är en vanlig jaktform där drevet kan pågå i flera timmar. Ur djurskyddssynpunkt är det fullständigt oacceptabelt att utsätta det jagade djuret för den stress det innebär. Jaktformen innebär också att jägaren utsätter sin hund för stora risker framför allt i trafiken men också i möten med vilda djur som vildsvin eller till exempel varg.

Viltvårdsavgifterna som betalas till staten när jägaren löser jaktkort är offentliga medel. Det enda rimliga vore att pengarna tillfaller en riktig myndighet med myndighetsansvar. Det är inte acceptabelt att en intresseorganisation med ett uttalat särintresse i jaktfrågor har ett myndighetsliknande uppdrag.

Stoppa miljonrullningen av skattepengar till Svenska Jägareförbundet och flytta ansvaret för viltvården till Naturvårdsverket.

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt

kattunge ensam i skogen

Alla katter förtjänar ökat skydd

kattunge ensam i skogen

I Sverige finns uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter, vilket måste räknas som ett av våra största djurskyddsproblem.

Nu är det hög tid att visa att vi står upp för alla katter och att de får ett ökat skydd i nya djurskyddslagen som ska komma i höst. Skriv på vår namninsamling nedan och uppmana andra att göra det. Använd #allakatter när du delar på sociala medier.

Alla katter:

 • förtjänar ett hem.
 • behöver mat, värme och omvårdnad.
 • ska födas efterlängtade.

Därför kräver vi:

 • obligatorisk ID-märkning och registrering.
 • obligatorisk kastrering för utekatter.
 • tydligare ägarkrav, inklusive 16-års gräns.
 • förbud att överge djur.

Läs mer om våra krav i vårt pressmeddelande.

Namninsamlingen avslutas 19 augusti och har överlämnats till landsbygdsministern.

Fixerad sugga

Säg nej till kontrollprogrammet för gris!

Grisbranschen vill kunna fixera suggan, avvänja smågrisarna tidigare och ha grisarna i trängre utrymmen. Målet är att öka lönsamheten och minska smågrisdödlighet.

Under hela förra året genomförde branschen ett djurförsök där suggorna fixerades under grisning. Det innebar att hon fick stå eller ligga i en bur där hon varken kunde vända sig eller klia sig. Trots att försöket inte kunde visa på färre döda smågrisar har näringen ändå gått vidare och ansökt om att få ett så kallat kontrollprogram.

Om kontrollprogrammet godkänns får företag som är anslutna till programmet grönt ljus att göra avsteg från befintlig djurskyddslag. Det är Jordbruksverket som ger ett sådant godkännande och vi vill hindra dem för att ge möjlighet till branschen att underskrida djurskyddslagens miniminivå.

Skicka ett mejl till Jordbruksverkets generaldirektör och visa att du står upp för grisarna!

Gör så här:
Fyll i ditt förnamn, efternamn och e-post och skicka brevet till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Tack!

Bucht

Miljö- och klimatåtgärder i den svenska livsmedelsstrategin

Bucht

Djurskyddet Sverige kräver tillsammans med flera andra organisationer i ett öppet brev till tre ministrar att regeringen uppfyller sina löften och levererar en svensk livsmedelsstrategi, med konkreta åtgärder för att uppfylla miljö – och klimatmål, en djurskyddslag som på ett bättre sätt bidrar till ett gott djurskydd och ambitioner för en bättre folkhälsa.

Artikel i Djurskyddet Sverige 25 april 2016

Till:
Miljöminister Åsa Romson
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Konsumentminister Per Bolund

En svensk livsmedelstrategi måste respektera planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 anger att senast 2030 ska hållbara system för livsmedels-produktion uppnås samt motståndskraftiga jordbruksmetoder införas som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Det innebär att en svensk strategi måste omfatta att svenska miljömål och generationsmålet ska nås, djurskyddet inte försämras och Sveriges åtaganden när det gäller att minska klimatpåverkan uppfylls. En förbättrad folkhälsa måste också ingå. En livsmedelstrategi som fokuserar på en ökad produktion utan målsättningar inom miljö, klimat, djurskydd och folkhälsa är inte att ta ansvar för de miljö- och klimatmål som den svenska regeringen åtagit sig.

Inför starten av arbetet med livsmedelsstrategin utfärdade regeringen en avsiktsdeklaration. I denna anges att målet för arbetet med livsmedelsstrategin är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen, samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås.

Vidare ska enligt regeringen eftersträvas en ökad andel ekologisk produktion och konsumtion. Sedan Konkurrenskraftutredningen överlämnades till regeringen i mars 2015 har efterfrågan på svenska och ekologiska livsmedel ökat. Sverige kan konkurrera såväl nationellt som internationellt med svenska mervärden.

Undertecknande organisationer, som representerar miljontals medborgare, förutsätter att regeringen uppfyller sina löften och levererar en svensk livsmedelsstrategi som omfattar konkreta åtgärder som bidrar till att uppfylla miljö – och klimatmål, en djurskyddslag som på ett bättre sätt bidrar till ett gott djurskydd och ambitioner för en bättre folkhälsa.

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen Ordförande
Håkan Wirtén, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Roger Pettersson, Generalsekreterare World Animal Protection
Maria Dirke, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna
Louise Ungerth, Chef för konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm
Gunnela Ståhle, Ordförande Vi Konsumenter
Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter…

Remissvar angående Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Dnr 5.2.16-3311/16)

Djurskyddet Sverige beklagar att vi, andra djurskyddsorganisationer samt forskare i djurskydd inte i ett tidigare skede bjudits in till samråd angående förslaget till föreskriftsändring. Det är anmärkningsvärt att samrådet endast skett med branschorganisationerna. Vi hoppas att det tas hänsyn till detta vid framtida diskussioner om föreskriftsändringar.

Utöver det anser vi att det hade varit önskvärt om man i utredningen beskrev de föreslagna förändringarnas inverkan på djurens välfärd i högre grad.

Sammanfattande synpunkter

Djurskyddet Sverige anser att:

 • Unga nötkreatur som hålls för annan produktion än mjölkproduktion inte ska undantas kravet på utevistelse under sitt första levnadsår som föreslås genom förändringen i Kap 2. 26§
 • Den föreslagna förändringen där ordet bete i vissa fall byts ut mot utevistelse (gäller Kap 2, 25-26 §§) inte kan tillstyrkas. Ordet utevistelse bör bytas ut mot bete i båda paragraferna eller så bör möjligen ordet utevistelse definieras så att det klargör att även detta ska innebära möjlighet till naturligt beteende för djuren, inklusive att beta.
 • Att förändringen i Kap 2. 27§ som innebär att djur som ska gå till slakt får hållas inne längre under sommarsäsongen inte kan tillstyrkas.
 • Att det ska journalföras när varje djur släpps ut på bete och stallas in.

Synpunkter på förslag till ändringar i 2 kap. 26-26b §§ (ny lydelse) och 2 kap. 26 c § (upphävs)

Mer likvärdiga regler
Vi är positiva till att göra reglerna mer lättlästa genom att presentera dessa i tabellform. Att reglerna för djur i mjölk-respektive köttproduktion harmoniseras är i sig inget problem. Däremot ser vi inte anledningen till att regler för djur i mjölk- respektive köttproduktionen ska presenteras i samma tabell, då detta tycks innebära att reglerna för båda produktionsformerna inte bara harmoniseras, utan även att situationen delvis försämras.

Vad gäller unga nötkreatur som hålls för annan produktion än mjölkproduktion, så har man alltså i förslaget valt att de ska undantas kravet på utevistelse under sitt första levnadsår. Detta innebär att en relativt stor del av det producerade nötköttet i Sverige kan komma från djur som aldrig fått gått på bete (mellankalvar och ungtjurar) eller endast fått gå på bete i en period (kött från stutar och kviga). Detta trots medvetenheten om hur viktigt bete är för djurens välfärd.

Vi avstyrker därmed förslaget om att nötkreatur för annan produktion än mjölkproduktion undantas kravet på utevistelse under sitt första levnadsår.

Utökade tidsmarginaler
Här anser vi att den kanske viktigaste förändringen i föreskriften inte alls diskuterats. Avsnittet inleds med att ”I nuvarande föreskrifter regleras att djuren ska hållas på bete eller på annat sätt ges möjlighet att vistas utomhus…”. Denna formulering är inte korrekt vad gäller djur för mjölkproduktion då det i nuvarande föreskrift (SJVFS 2012:13, Kap 2. 26§) tydligt står att ”…nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska hållas på bete innebär i Blekinge, Skåne och Hallands län att djuren ska hållas på bete under minst 120 dygn…”. Dvs. de 120 dygnen gäller i nuvarande föreskrift bete, inte utevistelse. I förslaget har man istället ändrat lydelsen i Tabell A-C så att kravet på de 120, 90 eller 60 dagarnas bete istället endast gäller utevistelse. Beteskravet har därmed minskats med 50% (från 120 till 60 dagar) i södra regionen, med en tredjedel i mellersta regionen (från 90 till 60 dagar) och med 50% i norra regionen (från 60 till 30 dagar). Att djuren fortfarande får rätt till utevistelse under övriga dagar är inte värt mycket när begreppet ”utevistelse” inte är definierat. I praktiken kan detta innebära att mjölkkor under perioden maj till juni och september till oktober får tillbringa 6 timmar några dagar i veckan på en betongbelagd mindre yta, istället för att beta. Om detta ens innebär någon motion för djuren beror på hur stor denna yta är, vilket vad vi förstår inte finns reglerat.

Vi är förvånade över att det inte alls utförts någon konsekvensanalys ang. hur djurvälfärden skulle påverkas av ovanstående förslag då denna förändring skulle tillintetgöra de positiva effekterna betet har på djurens välfärd. Det specifika betesbeteendet, som bland annat minskar beteendestörningar hos djuren, är ett beteendebehov hos nötkreatur som inte skulle uppfyllas med denna ändring. Utöver detta har betet stora hälsoeffekter genom minskad dödlighet, bättre klövhälsa och minskade hältor. Det har till exempel föreslagits att anledningen att man ser en positiv effekt av bete på hältor, är att en betesmark erbjuder en bekväm liggyta som gör att djuren ligger ner längre. Att vistas ute i en mindre rastfålla utan krav på storlek eller underlag kan aldrig likställas med bete och förslaget måste därmed anses innebära en kraftig försämring av nötkreaturens välfärd.

Vi föreslår därför att ordet utevistelse byts ut mot bete i tabell A-C. Alternativet är en mycket tydlig definition av ”utevistelse”, där någon form av reglering av underlag samt beläggningsgrad ingår. I definitionen kan också mer djurbaserade mått för att ange vilka beteenden man vill att djuren ska få utlopp för under utevistelsen.

Vi ser i övrigt inga stora problem med att utöka tidsmarginalerna om detta innebär att djuren får komma ut på bete när förutsättningarna för detta är som bäst och att man inte väljer alternativet ”utevistelse i betonglagd rastgård”. Det bör på något sätt specificeras att djuren skall hållas ute när möjligheterna för naturligt beteende, och då framför allt bete, är som störst, vilket i de flesta fall innebär att början av april eller slutet av oktober inte är aktuella perioder.

Kraven på sammanhängande tid
Inte heller här har någon utredning gjorts om konsekvenserna detta förslag har för djurens välfärd. Visserligen är det ont om studier om exakt vilken längd på betesperioden som är den optimala för att utnyttja de positiva effekterna på djurens välfärd till fullo, men av de som finns så verkar det som att hälsofördelarna som bete innebär blir större ju längre tid djuren vistas på betet (se t.ex. Burow et al. 20111 och 20132, Keil et al. 20063). Aggressivt beteende hos uppbundna kor har också visats vara lägre för när de fick vara ute dagligen, jämfört med en gång per vecka (Loberg et al. 20044). Därmed har vi svårt att ta ställning till denna del av förslaget.

Angående förslaget att minska den administrativa bördan för företagen är vi inte eniga i att kravet på journalföring kan tas bort helt. Som nämns i konsekvensutredningen, blir det en alltför stor osäkerhet vad gäller kontrollen. Däremot kan denna regel göras om och vi föreslår att kravet på betesplan byts ut mot ett krav på journalföring där det antecknas när djuren fått gå ut på utevistelse/bete och när de tas in igen. Detta är ingen betungande journalföring, men underlättar samtidigt kontrollmyndighetens arbete.

Synpunkter på förslag till ändringar i 2 kap. 27 § (upphävs)

Djur som ska gå till slakt
I praktiken innebär denna förändring att nötkreatur i de södra regionerna helt undantas kravet på bete om de slaktas senast 3 juli, i mellan-Sverige 17 juli och i norra Sverige 1 augusti. Detta är inte en acceptabel förändring och Djurskyddet Sverige avstyrker därför förslaget.

Synpunkter på förslag till ändringar i 2 kap. 28 § samt allmänna råd till 2 kap. 28 § (upphävs) och 1 kap. 4 § (ändras, ny definition införs)

Bete definieras – krav om växttäcke och areal tas bort
Vi är positiva till den nya definitionen av bete, men ser inte att tolkningen blir direkt lättare. Däremot bör, som tidigare nämnts, också en definition av ordet ”utevistelse” inkluderas i 1 kap. 4 §, för att säkerställa att utevistelse tillgodoser djurens beteendebehov (inklusive att beta) och att hälsovinsterna med bete fortfarande uppnås.

Vi är också mycket positiva till riktade utbildningsinsatser rörande bete till både djurägare, rådgivare och kontrollpersonal. Vi hoppas dock att det informationsmaterial man talar om inte endast tas fram i samband med LRF mjölk, utan även i samband med forskare vid SLU, förslagsvis SCAW.

Synpunkter på förslag till ändringar i 2 kap. 25 § (ändrad lydelse)
Vi är, som tidigare nämnts, inte eniga i att detta inte innebär någon skillnad mot tidigare lydelse. Eftersom att endast bete är definierat, och inte utevistelse, så innebär ändringen att djuren kan hållas ute i en mindre betongbelagd rastgård i 6 timmar. Vi tror inte att detta är syftet med ändringen, men ser att det är mycket viktigt att man redan nu ser till att detta inte heller blir konsekvensen genom att byta ut ordet ”utevistelse” mot ”bete”. Ett acceptabelt alternativ kan möjligen vara att mycket tydligt definiera ordet utevistelse så att det säkerställs att all utevistelse syftar till att djuren får möjlighet att utföra en naturlig beteenderepertoar (inklusive bete) samt att betets hälsofördelar tas tillvara.

Remissvaret i utskriftvänlig version

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Remissvar angående SOU 2015:79 – Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar som rör djurskydd. Övriga delar har vi inga synpunkter på.

Vi anser inte att tillsynsfunktionen för djurskyddet inom försvaret fortsatt ska ligga under Försvarsmakten. Trots de förändringar som föreslås i själva funktionen kan inte djurskyddet för försvarets djur anses vara säkert om en myndighet utövar sin egen tillsyn. Av de alternativ som listats i utredningen, anser vi att länsstyrelserna är ett lämpligt förslag till att sköta tillsynen inom djurskyddsområdet, under förutsättning att berörda länsstyrelser tilldelas ökade medel för denna tillsyn. Vi bedömer att länsstyrelsen, med sin kompetens inom djurskydds- och tillsynsområdet, kan göra en oberoende tillsyn av försvarets djur och därmed säkra deras välfärd på ett mer tillförlitligt sätt än generalläkarfunktionen.

Remissvaret i utskriftvänlig version

Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård

Remissvar angående sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård m.m.

Djurskyddet Sverige anser att det är mycket bra att denna reglering kommer till stånd, då problematiken är välkänd sedan många år tillbaka och därmed också länge väntat på en lösning.

Vi tillstyrker förslaget om att en sekretessbrytande regel införs i offentlighets- och sekretesslagen. Djurskyddet Sverige anser att förslaget är en god avvägning mellan djurägarens integritetsskydd samt det skydd som samhället ska garantera för våra djur och vi delar inte oron för att personer skulle undvika att söka vård eller hjälp på grund av den förslagna ändringen av sekretessreglerna. Vi välkomnar de föreslagna ändringarna med några kommentarer.

Synpunkter på författningsförslaget

Konstruktionen av djurskyddslagstiftningen är att den har ett förebyggande syfte. Med detta som grund så innebär det att det är viktigt att ingripanden sker i god tid. Om det nuvarande förslaget utformas så att det räcker med att det föreligger misstanke om att djur utsätts för vanvård för möjligheten att bryta sekretessen. Vidare så måste det ges en öppning för sekretessbrytande anmälan om det framkommer att vanvården eller misshandeln skett tidigare, och av olika anledningar inte anmälts då.

Det ska vara möjligt att anmäla direkt utan att andra åtgärder först behöver vidtas. Ett sådant förfarande skulle väsentligt förbättra möjligheterna att minska djurens lidande och främja ett preventivt djurskydd. Detta framgår som jämförelse på sidan 65 i regeringens proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. I propositionen framgår att när anmälningsskyldiga försöker lösa barnens problem på egen hand kan det leda till att situationen för barnen blir allvarligare och att socialtjänsten därför kopplas in i ett alltför sent läge. Detta bör tala för att möjligheten att tillämpa den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen bör kunna ske direkt utan att andra åtgärder behöver uttömmas först. Såklart finns ju alltid möjligheten att vidtaga åtgärder i syfte att komma till rätta med vad hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. misstänker vara ett djurskyddsproblem eller vanvård. Vi anser dock att det inte kan vara ett krav innan anmälan kan göras för att vara sekretessbrytanden eftersom det innebär att samhället lägger stora krav på personal som har sin profession inom något annat än djurskyddsområdet. Genom det uttalade kravet på samråd med vårdtagaren för att kunna åtgärda bristerna innan anmälan kräver man av personalen inte bara en kunskap/känsla för att det djurskyddsmässigt inte står rätt till, utan att de även ska ha en kunskap om hur de misstänkta bristerna ska kunna åtgärdas och dessutom riskera att begå tjänstefel. Om samrådet blir ett obligatorium för att anmälan ska vara sekretessbrytanden kommer detta förhållande troligen att minska personalens vilja att göra anmälan till länsstyrelsen eller Polismyndigheten.

Vad avser förslaget att anmälan ska/kan göras till både Polismyndigheten och länsstyrelsen så bör det utredas i vilken mån Polismyndigheten har möjlighet att vidarebefordra information om missförhållanden med djur i förhållande till deras övriga tjänsteuppdrag. Det har framkommit att polisen idag gör en snävare bedömning än tidigare vad avser deras uppdrag kring verkställighet av omhändertaganden och beslut om de samma. Och det finns förslag på att ännu mera minska polisens inblandning i djurskyddsarbetet. Det behövs ett gott samarbete på plats mellan de olika myndigheterna som är inblandade i djurskyddsärenden för att inte administrationen ska ta för mycket kraft från det goda djurskyddsarbetet.

Vi har tidigare påtalat att djurskyddskontrollen måste säkras genom bland annat tillräckliga resurser. Genom den föreslagna ändringen kommer sannolikt antalet anmälningar öka. Även om länsstyrelserna idag ständigt arbetar med förbättringar och effektiviseringar kommer än hårdare prioritering göras om inga ytterligare medel tillförs djurskyddet. Det kan till och med bli så paradoxalt att just denna nya typ av ärenden kommer i stor utsträckning prioriteras ned, en konsekvens som lagstiftaren knappast avsåg med den föreslagna förändringen. Förslaget kan, utöver vinsterna för de enskilda djuren, ge en förbättring av hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö; både den psykosociala och den fysiska.

Remissvaret i utskriftsvänlig version

Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt djurskyddslagen

Remissvar angående kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt djurskyddslagen

Djurskyddet Sverige välkomnar den utökade möjligheten för tillträde enligt djurskyddslagen och förtydligandet av kontrollmyndighetens rätt till tillträde när det rör djurskyddsärenden.

Vi menar att det är mycket viktigt att fara för djurs liv och hälsa går före ägarens rätt till skydd av den personliga integriteten på samma sätt som sker och bör ske när det finns risk att barn far illa.

Vi anser att det ska räcka att kontrollmyndigheten har en misstanke om att ett djur far illa för att ha rätt till tillträde. Den föreslagna skrivningen ”1. Det kan antas att djurhållning…” kan tolkas som att det krävs mer än en misstanke. Om det är en korrekt tolkning av skrivningen anser vi att lagtexten bör ändras så att den även omfattar en lägre misstankesgrad.

I förslaget anges vidare vad kontrollmyndigheten får göra (”och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover”). Denna skrivning finns ju redan i nuvarande lagtext men den är helt onödig och begränsar kontrollarbetet som kan innebära exempelvis fotografering men också andra kontrollmetoder. Att kontrollmyndigheten får utföra kontroll framgår ju redan av första meningen.

Det finns inga belägg för att djur som hålls av kommersiella intressen med tillstånd enligt djurskyddslagen 16 § far mer illa eller löper större risk att fara illa än djur som hålls av privatpersoner som sällskap. Därför är det viktigt och bra att lagen förtydligas så att kontrollmyndigheten kan gå in i en privatbostad likväl som i ett stall eller ett hunddagis.

Nuvarande skrivning i sista stycket innebär, såsom vi tolkar det, att kontrollmyndigheten inte får kontrollera djurförbud eller djur för offentlig förevisning som hålls i bostaden (godkännande enligt 27 § DF). Vidare skulle myndigheten inte heller kunna kontrollera produktionsdjur (och häst) som hålls i bostaden om myndigheten inte antar att det finns brister. Kontrollmyndigheten får alltså inte utföra risk- eller slumputtagna kontroller på sådana djur såsom skrivningen är nu.

I övrigt tillstyrker vi förslaget.

Remissvaret i utskriftsvänlig version

Överprövning av beslut skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur

Remissvar angående – Överprövning av beslut skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur (N2015/07181/RS)

Djurskyddet Sverige beklagar att vi inte inbjöds att delta vid gårdagens remissmöte eller bjöds in som remissinstans men vill gärna inkomma med våra synpunkter då vi var en av organisationerna som överklagade den svenska licensjakten av varg till EU-kommissionen.

Vi välkomnar utredningen och dess slutsatser. Det är en mycket välskriven och väl genomarbetad utredning och vi instämmer till fullo i förslaget att beslut om jakt på stora rovdjur fattade av myndigheter skall kunna överklagas till domstol.

Vi menar att det är av högsta vikt att Sverige följer de internationella konventionerna om rovdjurspolitik och att EU:s art och habitatdirektiv följs och införlivas i svensk lagstiftning.

Vi anser inte att en central nämnd skall vara överprövningsinstans i jaktbeslut. Vi delar därför utredningens förslag att inte föreslå en sådan. Frågor som rör tolkning av myndigheters beslut och lagligheten av dessa skall avgöras av en domstol. När det gäller att diskutera förvaltningsfrågor som det i de flesta fall handlar om så menar vi att detta kan ske i Naturvårdsverkets Nationella rovdjursråd.

Vi menar dock att utredningen även borde ha tittat närmare på orsakerna till överklaganden. Som en av organisationerna som har överklagat jaktbeslut menar vi att rovdjurspolitiken måste förtydligas. Vill vi påminna om att riksdagen beslutat om propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191)”. Där anges i inledningen att ”Förvaltningsplaner bör vara det centrala och regionala verktyget för den praktiska förvaltningen och det adaptiva verktyget för att nå målet för rovdjurspolitiken. Här stödjer vi förslaget från WWF om att i jaktförordningen ge mandat till Naturvårdsverket att utfärda nationella förvaltningsplaner och för länsstyrelserna att utfärda regionala.

Vi menar att det måste finnas en tydlig förvaltningsplan som sedan ska genomsyra beslut om licens eller skyddsjakt. Vid beslut om jakt måste också besluten ha en tydlig konsekvensanalys. Idag finns exempel på valpar som lämnas att dö en plågsam svältdöd för att skyddsjakt beviljats på föräldradjuren. Eller djur som anses genetiskt värdefulla där jakt ändå beviljas. Här måste det finnas en tydlig plan och politik, både ur artbevarandesynpunkt samt djurskyddssynpunkt.

Vi ser överklagande av tagna beslut som en sista utväg att försöka förhindra beslut vi anser vara felaktiga utifrån bevarande och/eller djurskyddsskäl men anser det vara önskvärt att konflikterna inom rovdjursområdet löses via en genomtänkt politik och förvaltningsplan och inte via domstolar. I de fall detta ändå blir utgången menar vi att utredningens förslag är väl genomtänkta.

Läs remissvaret i utskriftsvänligt format