Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Remiss av nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur Dnr 3.12016-031788

Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar som vi anser kan ha direkt inverkan på patientdjurens välfärd.

Fördelning av ansvar och delegering av arbetsuppgifter, §10

Vi är positiva till att det i formuleringen tydliggör att prövaren är ansvarig för att patientdjuren får medicinsk vård under prövningen och vård och uppföljning efter prövningen. Vi undrar dock över skillnaden i ordvalen medicinsk vård under punkt 2 och vård under punkt 3. Vad ingår i vård respektive medicinsk vård?

Det borde även förtydligas hur länge detta ansvar gäller efter att prövningen är avslutad och även redovisas hur en eventuell tvist angående behandlingsmetod mellan djurägare och prövare ska lösas. Potentiellt kan ju en situation uppstå där patientdjuret behöver livslång vård efter en klinisk prövning eller att djurägaren och prövaren är oense i hur/om man ska behandla en eventuell skada.

Remissvaret i utskriftvänlig version