Remiss om jakttider

Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2.

Generella synpunkter
Allt regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. Detta både av etiska skäl och hänsyn till djuren, men det är även viktigt för att allmänheten ska acceptera jakt. Som det påpekas i remissen så ska jakt inte ske under flytt- och häckningstid. Självklart måste också försiktighetsprincipen gälla i första hand, jakttiderna måste vara klart avskiljda från häcknings-, uppfödnings- och vårflyttider med god säkerhetsmarginal. Utöver detta bör allmän jakt självklart inte tillåtas på arter där detta inte vara tillåten på arter för vilka huvudanledningen är att de är möjliga att jaga och därmed öka antalet jaktbara arter. Jakt får aldrig bli ett nöje i första hand.

Läs hela remissvaret här!