Angående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning

Enligt artikel 13 i Fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt tillkännages djur som kännande varelser som ska respekteras och att medlemsstaterna fullt ut ska ta hänsyn till djurens välfärd vid utformande av lagar och genomförande av unionens politik. Mot bakgrund av detta anser Djurskyddet Sverige att översynen av djurskyddslagstiftningen inom unionen måste göras genom grundliga genomgångar av ny forskning inom djurvälfärdsområdet. Vi anser att varje land ska tillåtas ha strängare regler, både i nationell övergripande djurskyddslag samt i regelverk för specifika djurslag. Vidare anser vi att reglerna inte ska begränsas till djur i lantbruket, att lagstiftningen ska vara framåtblickande och även gälla kräftdjur, bläckfiskar, skaldjur och fisk, så som beskrivits i Jord till Bord-strategin (Farm to Fork).

Som tidigare nämnts ska djurskyddslagstiftningen vila på en vetenskaplig grund. Den mest omfattande beskrivningen av djurvälfärd är ”de fem domänerna”, vilka därmed bör vara grunden för djurskyddslagstiftningen. Det är välkänt att begränsning av djurs rörelsefrihet påverkar deras möjlighet till naturliga beteenden och i linje med End the cage age måste burarna inom lantbruket fasas ut snarast.

Läs hela remissvaret!