Beskrivning av möjliga konsekvenser för svensk produktion och miljö av att miljöaspekter integrerats i nordiska näringsrekommendationer 2023, Dnr 2023/02663

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få inkomma med åsikter på rapporten.

I uppdraget som Livsmedelsverket fått av regeringen har det ingått att beskriva hur den svenska livsmedelsproduktionen kan påverkas liksom utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, biologisk mångfald och djurvälfärd. Djurskyddet Sverige finner det märkligt att djurvälfärdsaspekter knappt har hanterats inom uppdraget, samt att man valt att avgränsa resonemangen till produktion av nöt och kyckling.

Läs hela remissvaret här.