Angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt på vikare

Djurskyddet Sverige fanns inte med på sändlistan inför Naturvårdsverket beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl men vill inkomma med följande kommentarer.

Djurskyddet Sverige anser inte att licensjakt på vare sig knubbsäl eller gråsäl ska vara tillåten. Jakt från båt eller på sälar i vatten kan inte tillåtas då jaktlagens 27§ säger att viltet inte får utsättas för onödigt lidande. Riskerna med denna jakt är enormt stora ur djurskyddssynpunkt.

Innan beslut om någon form av jakt fattas måste Naturvårdsverket inhämta forskning både gällande sälbestånden och sälens påverkan på fisket, samt vilka åtgärder som verkligen görs för att förhindra skador på fiskeredskap och fiskuppfödningsanläggningar. Även forskningsresultat gällande skadeskjutningsfrekvens och möjlighet till eftersök måste inhämtas då jaktformen innebär stora djurskyddsrisker. Vi anser även att Naturvårdsverket ska väga in de klimatförändringar som pågår och ta i beaktande att havsisarna i Bottenviken minskar. Vikare är beroende av havsisen men även gråsälkutarna har större chans för överlevnad om de föds på is. Om sälpopulationerna minskas på grund av jakt och sälarnas förutsättning för fortplantning samtidigt minskar finns stor risk att sälbestånden i framtiden får svårt att överleva.

Läs hela remissvaret!