Angående samråd inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare

Djurskyddet Sverige anser inte att licensjakt på vare sig knubbsäl eller gråsäl ska vara tillåten. Enligt Naturhistoriska riksmuseets inventeringar minskar sälbestånden av knubbsäl i både Skagerack och Kattegatt. Även gråsälbestånden i Stockholms skärgård minskar. Orsakerna till detta är inte fastställda, men jakttrycket kan vara en av dem. Innan detta är utrett bör ingen licensjakt på säl genomföras. Jakt från båt eller på sälar i vatten kan inte tillåtas då jaktlagens 27§ säger att viltet inte får utsättas för onödigt lidande. Riskerna med denna jakt är enormt stora ur djurskyddssynpunkt. Även forskningsresultat gällande skadeskjutningsfrekvens och möjlighet till eftersök måste inhämtas innan en jaktform med särskilt stora djurskyddsrisker genomförs.


Vi reagerar över rapporteringarna om avmagrade sälar och bristen på föda för dem. Det är beklagligt om jakt måste ske för att avliva djur i syfte att undvika att de svälter ihjäl, när orsaken till brist på föda är orsakad av människans överfiske. Här ser vi att Naturvårdsverket tillsammans med andra myndigheter på området bör informera politikerna om hur situationen med sillbestånden påverkar sälarna, så att korrekta åtgärder sätts in på rätt plats. Det är en kollaps i ekosystemet och att minska sälstammarna är inte rätt sätt att lösa detta stora problem på.


Vi anser även att Naturvårdsverket ska väga in de klimatförändringar som pågår och ta i beaktande att havsisarna i Bottenviken minskar. Vikare är beroende av havsisen men även gråsälkutarna har större chans till överlevnad om de föds på is. Om sälpopulationerna minskas på grund av jakt och sälarnas förutsättning för fortplantning samtidigt minskar finns stor risk att sälbestånden i framtiden får svårt att överleva.

Läs hela remissen här.