Ändring i föreskriften SJVFS 2008:19 om avgifter

Remiss avseende förslag till ändring i föreskriften SJVFS 2008:19 om avgifter, Saknr L 117, (diarienr 5.2.16-3245/15)

Djurskyddet Sverige har följande synpunkter angående remissen

Djurskyddet Sverige menar att avgiftssystemet måste utformas så att det är avgiftsfritt att ansöka om ändringar i ett godkännande, om ändringarnas uppenbara konsekvenser är att förbättra djurskyddet. Likaså bör ansökningarna som uttryckligen syftar till att utveckla eller utvärdera metoder som ersätter, reducerar eller minskar stress och lidande vid djurförsök vara avgiftsbefriade eller ha en kraftigt nedsatt avgift.

Ovanstående innebär att texten i 2 a § bör förändras i föreskrift SJVFS 2008:19, saknr L 117, i jämförelse med föreslagen lydelse i förslaget som sänts ut på remiss.

I övrigt har vi inga synpunkter på föreslagna ändringar.

Remissvaret i utskriftsvänlig version