Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt djurskyddslagen

Remissvar angående kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt djurskyddslagen

Djurskyddet Sverige välkomnar den utökade möjligheten för tillträde enligt djurskyddslagen och förtydligandet av kontrollmyndighetens rätt till tillträde när det rör djurskyddsärenden.

Vi menar att det är mycket viktigt att fara för djurs liv och hälsa går före ägarens rätt till skydd av den personliga integriteten på samma sätt som sker och bör ske när det finns risk att barn far illa.

Vi anser att det ska räcka att kontrollmyndigheten har en misstanke om att ett djur far illa för att ha rätt till tillträde. Den föreslagna skrivningen ”1. Det kan antas att djurhållning…” kan tolkas som att det krävs mer än en misstanke. Om det är en korrekt tolkning av skrivningen anser vi att lagtexten bör ändras så att den även omfattar en lägre misstankesgrad.

I förslaget anges vidare vad kontrollmyndigheten får göra (”och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover”). Denna skrivning finns ju redan i nuvarande lagtext men den är helt onödig och begränsar kontrollarbetet som kan innebära exempelvis fotografering men också andra kontrollmetoder. Att kontrollmyndigheten får utföra kontroll framgår ju redan av första meningen.

Det finns inga belägg för att djur som hålls av kommersiella intressen med tillstånd enligt djurskyddslagen 16 § far mer illa eller löper större risk att fara illa än djur som hålls av privatpersoner som sällskap. Därför är det viktigt och bra att lagen förtydligas så att kontrollmyndigheten kan gå in i en privatbostad likväl som i ett stall eller ett hunddagis.

Nuvarande skrivning i sista stycket innebär, såsom vi tolkar det, att kontrollmyndigheten inte får kontrollera djurförbud eller djur för offentlig förevisning som hålls i bostaden (godkännande enligt 27 § DF). Vidare skulle myndigheten inte heller kunna kontrollera produktionsdjur (och häst) som hålls i bostaden om myndigheten inte antar att det finns brister. Kontrollmyndigheten får alltså inte utföra risk- eller slumputtagna kontroller på sådana djur såsom skrivningen är nu.

I övrigt tillstyrker vi förslaget.

Remissvaret i utskriftsvänlig version