Remissvar angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera delarna som gäller nya regler kring vaktlar. Vi är positiva till att det införs föreskrifter om ekologisk vaktelhållng och anser att det vore önskvärt om även reglerna för konventionell hållning av vaktel ses över då det finns brister även i denna enligt yttrandet om vaktelhållning från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd (SLU.scaw.2022.2.6-15).


Det är bekymmersamt att det saknas forskning om beläggningsgrad, gruppstorlek, redens utformning samt behov av sittpinnar. Gällande användning av värpreden tyder ändå den forskning som finns på att vaktlar helst lägger sina ägg i ett skyddat utrymme, detta enligt vetenskapliga rådets yttrande. Däremot saknas forskning om utformning av reden. Vi anser ändå att det bör kunna tillföras ett krav om värpreden för vaktlar utifrån att det ändå verkar som att de föredrar detta om de är korrekt utformade.

Läs hela remissvaret här.