Skrivelse: Katter som hittegods

Sedan januari 2023 ska katter enligt Lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister. Djurskyddet Sverige har under många år arbetat för att en sådan lag skulle införas och det är ett stort steg i arbetet med att höja kattens status. Men nu anser vi att det är dags att myndigheterna använder lagstiftningen och följer upp hur den fungerar.

Djurskyddet Sverige har lokalföreningar i hela landet och dessa rapporterar ofta om problem i kontakt med Polismyndigheten gällande upphittade katter. Vissa polisdistrikt hanterar upphittade katter som hittegods, andra gör det inte. Det förefaller saknas riktlinjer och styrning gällande huruvida en vara eller ett djur bedöms vara hittegods eller inte. När vi efterfrågat en rutin på hur bedömningarna görs har vi inte fått något klargörande svar på vår fråga, varför vi utgår från att det inte finns en sådan.

Vår önskan är således att Polisen upprättar en nationellt gällande rutin för hantering och bedömning av djur som hittegods. Vi menar att en sådan rutin skulle vara ytterligare ett steg i arbetet med att höja kattens status. Dessutom krävs detta för att lagen om obligatorisk märkning och registrering av katt inte ska vara tandlös. Nu behöver polisen agera och visa på att myndigheten använder lagen.

Läs hela skrivelsen här.