Skrivelse till landsbygdsministern

Med anledning av det kommande mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish) den 30 januari och särskilt agendapunkten om transport av levande djur, vilken vi menar är mycket oroväckande har vi tillsammans med Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen och World Animal Protection Sverige skickat en skrivelse till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Vi är bekymrade över begäran om att fortsatt tillåta export av levande djur till länder utanför EU, en handel som innebär de allvarligaste riskerna för djurens välfärd på grund av de långa transporterna och det faktum att det är omöjligt att säkerställa tillämpning av EU-lagstiftningen utanför EU:s gränser.

Vi uppmanar dig att ta hänsyn till djuren och svenska medborgares ståndpunkt i den här frågan. Konkret ber vi dig att på Agrifish-mötet den 30 januari ta ställning mot de förslag och krav som strider mot Sveriges uttalade önskan om en ambitiös djurtransportlagstiftning som är i linje med vetenskapen. Vi uppmanar dig att ta upp följande nyckelfrågor som har identifierats i flera vetenskapliga yttranden som publicerats av EFSA.

Läs hela skrivelsen här.