Angående föreskrifter om förprövning, hästar, höns och cirkus

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att kommentera remissen. Vi tillstyrker flertalet av ändringarna, men kan inte tillstyrka ändringarna om beläggningsnivå för värphöns då de högre beläggningsgraderna inte uppfyller hönsens naturliga behov, oavsett hälsoprogram. Detta och liknande undantag från de satta miniminivåerna riskerar att försvaga lagstiftningen.

Läs hela remissen här!