Angående jakttider

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få kommentera remissen och för en rimlig remisstid.

Generella synpunkter
Alla regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. Detta både av etiska skäl och hänsyn till djuren, men det är även viktigt för att allmänheten ska acceptera jakt. Som det påpekas i remissen så ska jakt inte ske under djurens parnings- eller uppfödningstid och inte heller sent i dräktigheten. Självklart måste också försiktighetsprincipen gälla i första hand. I de fall där en arts bevarandestatus inte är helt säkerställd måste allmän jakt förbjudas. Utöver detta bör allmän jakt självklart inte tillåtas på arter där detta inte vara tillåten på arter för vilka huvudanledningen är att de är möjliga att jaga och därmed öka antalet jaktbara arter. Jakt får aldrig bli ett nöje i första hand. Jägarnas nyttjande av skog och mark måste också vägas noga mot allmänhetens. De två sista punkterna är extra viktiga för allmänhetens syn på jakt och jaktetik.

Vi anser att de ovanstående synpunkterna inte tillgodoses i Naturvårdsverkets förslag då det för vissa arter föreslås att jakt tillåts under djurens parnings- och/eller uppväxtperiod, arter vars bevarandestatus är mycket tveksam tillåts, att allmän jakt på bland annat ekorre och hermelin föreslås samt att länsstyrelsernas möjlighet att reglera jakt i vissa fall.

Läs hela remissvaret här!