Angående grytanlagsprov med levande grävling

Generella synpunkter

Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen uppskattar att Naturvårdsverket anordnar ett samråd i tidigt skede av utredningsuppdraget.

Sammanfattningsvis anser vi att det medför oacceptabla djurskyddsproblem att använda levande grävlingar vid grytanlagsprov, även om riskerna för fysiska skador på såväl grävlingar som hundar har minskat sedan 1990-talet. Enligt den nuvarande djurskyddslagen (2018:1192) ska djur i fångenskap skyddas mot onödigt lidande och sjukdom och djur som används vid tävling eller prov får inte utsättas för lidande. Med lidande avser lagstiftaren både fysiskt och psykiskt lidande. Grävlingar som upprepat stängs in i konstgrytens kittlar och utsätts för skällande, aggressiva hundar kan förväntas uppleva kraftig stress och därmed psykiskt lidande, även om de är uppfödda i fångenskap, har varit med tidigare och bara används en timme per vecka. Att grävlingarna upplever stress har bekräftats i tidigare studier (3).

Vi ifrågasätter samhällsnyttan med grytanlagsprov med levande grävling. Som konstateras i regeringsuppdragets direktiv är grytjaktens betydelse för bekämpande av smittsamma djursjukdomar bland vilda djur idag liten eller obefintlig, även om frågan utreds igen. Grytjakt för eftersök av trafikskadade grävlingar och rävar förekommer inte alls. Någon statistik för grytjakt vid eftersök av skadeskjutna grävlingar har inte kunnat uppvisas och grytjaktens betydelse för bekämpning av den invasiva arten mårdhund måste ses som marginell. Mårdhundar jagas idag främst med kula ovan jord eller med hjälp av fällor, enligt Jägareförbundets hemsida (4).

Ytterligare en orsak att behålla grytanlagsprov med levande grävling är grythunduppfödares önskan att avelsmeritera sina hundar enligt traditionella metoder. Detta är enligt vår mening inte ett tillräckligt starkt skäl att medge undantag från djurskyddslagens krav på skydd mot onödigt lidande. Vi ifrågasätter att avelsarbetet är och fortsättningsvis ska få vara så beroende av just grytanlagsprov med levande grävling. Alternativa metoder för grytanlagsprov måste utvecklas och användning av levande grävling vid dessa prov måste förbjudas.

Då regeringen valt att formulera uppdraget i fyra delfrågor besvarar vi dem här i kronologisk ordning.

Läs hela yttrandet här!