Angående rapportering av påskjuten säl

Naturvårdsverket har hemställt om ändring i rapporteringskrav gällande licensjakt på gråsäl under perioden 20 april -31 december 2021 och regeringen beslutade den 27 maj 2021 att rapportering endast ska ske till Naturvårdsverket, och då endast gällande fällda sälar. Ändringen träder i kraft den 14 juni 2021. Den rapportering som nu sker till Länsstyrelsen gäller fälld och påskjuten gråsäl. Rapporteringen till Naturvårdsverket gäller endast fälld gråsäl.

Vi vill att regeringen skyndsamt inför att rapportering av även påskjuten säl ska ske till Naturvårdsverket. Det innebär att någon dubbelrapportering inte är nödvändig, då krav på rapportering till länsstyrelsen inte är av vikt.

Läs hela skrivelsen här!