Angående Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion (Dnr. 4.7.16-12830/2020)
Djurskyddet Sverige har valt att begränsa remissvaret till de kapitel som rör djurhållning, Kapitel 3 och 4.

Sammanfattande synpunkter
• Det är inte acceptabelt att Sverige har en högre tillväxttakt som definition av långsamväxande fjäderfä jämfört med övriga nordiska länder. En tillväxttakt på 40 dagar är fortfarande hög och en tioårig övergångsperiod för lång.
• Det måste sättas ett tydligt slutdatum för uppbundna nötkreatur i ekologisk produktion.
• Det bör även fortsättningsvis vara tydligt att avlägsnande av hornanlag ska ske före 8 veckors ålder och tillstånd villkoras med att bedövning, smärtlindring och eventuell sedering.

Läs hela remissvaret här!