Kommentarer angående Ny EU-lagstiftning: Transport (Dnr. 6.2.16-21308/2023)

Djurskyddet Sverige uppskattar möjligheten att komma med synpunkter på förslaget.

Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur. Dock har vi uppmärksammat att förslaget i vissa delar inte överensstämmer med EFSAs rekommendationer och de senaste vetenskapliga bevisen. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har det uppmärksammats att regelefterlevnaden i medlemsstaterna är ojämn, samt att den nuvarande förordningen lämnar utrymme för tolkningar.

Bland de viktiga ändringar vi tror måste genomföras för att det nya regelverket ska få tillräcklig effekt och som vi önskar att Jordbruksverket lyfter i framtida diskussioner och förhandlingar är: tydlighet, mål med förslaget, övergångsregler och proportionalitet, maximala transporttider, export av levande djur, transport av icke avvanda djur, transport vid varma temperaturer, ny teknik, bättre skydd av katter och hundar som transporters för kommersiella ändamål.

Läs hela remissvaret här.