Brev om levande grävling vid grytanlagsprov

Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen vill med anledning av en aktuell skrivelse från Svenska Jägareförbundet till landsbygdsministern informera om vår syn på grytanlagsprov med levande grävling. Vi är medvetna om att frågan nyligen skickats ut på remiss men vill ändå klargöra vår gemensamma ståndpunkt innan remisstidens slut i februari nästa år.

I redovisningen av regeringsuppdraget ”Behovet av grytanlagsprov med levande grävling” (ärendenr NV-05336-19) föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut. Undertecknade organisationer delar helt den uppfattningen.

Vi anser att det medför oacceptabla djurskyddsproblem att använda levande grävlingar vid grytanlagsprov. Enligt den nuvarande djurskyddslagen (2018:1192) ska djur i fångenskap skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, och djur som används vid tävling eller prov får inte utsättas för lidande. Med lidande avser lagstiftaren både fysiskt och psykiskt lidande. Grävlingar som upprepat stängs in i konstgryt och utsätts för skällande, aggressiva hundar kan förväntas uppleva kraftig stress och därmed psykiskt lidande, även om de är uppfödda i fångenskap. Att grävlingarna upplever stress har bekräftats i tidigare studier (2, 3).

Läs hela brevet här!