Föreskrifter om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter

Remissvar angående Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter.

Djurskyddet Sverige har följande synpunkter angående remissen

Flera av ändringsförslagen är bra och förenklar och underlättar tolkningen av föreskrifterna. Djurskyddet Sverige ifrågasätter dock starkt varför ett av våra äldsta och vanligaste husdjur inte omfattas av föreskrifterna. Fåglar för ägg och köttproduktion är både husdjur och hålls i fångenskap enligt djurskyddslagens § 1 och kan rimligtvis inte uteslutas i en föreskrift, som skall säkra husdjurens och deras avkommors välbefinnande. De snabba generationsskiftena och den ensidiga aveln för snabb tillväxt, där en stor del av avelsarbetet sker i länder med en helt annan inställning till både djurvälfärd och tillväxtantibiotika gör det extra angeläget att dessa husdjur ingår i föreskriften. (Det vill säga, de bör ingå i §1, §3, §4, §8, §10.)

Av delvis samma anledning anser vi att den föreslagna 4§ bör kompletteras med ett tillägg efter… drabbas av defekter,” eller kräver rutinmässig medicinering med antibiotika eller stympande behandling av flertalet djur för att förhindra lidande.”

När det gäller §§ 6 och 7 är Djurskyddet Sverige kritiskt till all husdjursavel där man medvetet använder avelsdjur med kända eller starkt misstänkta anlag för defekter. I en föreskrift om husdjursavel, som förhoppningsvis skall gynna de ännu inte födda djurens hälsa och välfärd, bör man ha en högre målsättning än att ”nedärvda defekter inte ökar inom populationen”.

§§ 11 och 12 redovisar avelsvärdering av semintjurar mycket ingående trots att flertalet premisser för avelsarbetet ur djurskyddssynpunkt redan inbegrips i paragraferna 3, 4, 5. Djurskyddet Sverige är tveksamt till om dessa mycket detaljerade värderingsprinciper, eftersom de är svåra att förstå och dessvärre även kan misstolkas som undantag från grundparagraferna 3, 4 ,5. Om paragraferna 11 och 12 skall finnas kvar bör de förenklas. Dessutom kan man diskutera om inte avelsvärderingspremisserna för övriga husdjur också skall specificeras, men i så fall på ett förhoppningsvis mindre komplicerat sätt.

Sammanfattningsvis anser Djurskyddet Sverige att förslaget till ny föreskrift om avel har medfört förenklingar som varit positiva. Att vårt till antalet vanligaste husdjur inte ingår i föreskriften är anmärkningsvärt och bör korrigeras. Dessutom bör de mycket detaljerade, men svårtolkade avelsvärderingsprinciperna för tjurar förenklas eller utgå.

Remissvaret i utskriftsvänlig version