Angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon”

Remissvar angående regeringsuppdraget ”Jakt i Sveriges ekonomiska zon” (NV-08969-16)

Djurskyddet Sverige avslår förslaget att öppna upp för jakt i Sveriges ekonomiska zon av anledningen att den aktuella jakten är skyddsjakt på säl. Vår organisation är inte principiellt mot viltvård och jakt som är etisk och djurskyddsmässigt säker, men vi ställer oss tveksamma till att jakt på säl tillhör den kategorin.

Huvudargumentet för att öppna upp för säljakt i den ekonomiska zonen är för att få freda fiskeredskap. Det är dock högst tveksamt att skyddsjakt på just säl har någon som helst inverkan på skadorna på fiskeredskap utan den viktigaste åtgärden i detta fall är förebyggande arbete. I utredningen nämns att skyddsjakt kan vara en möjlighet att köpa sig tid för att utveckla förebyggande metoder. Det anser vi inte är ett rimligt argument möjligheten för skyddsjakt på säl då den eventuella problematiken kring sälar och fiskeredskap är känd sedan mycket länge. Det kan däremot vara möjligt att mer ekonomiska medel måste ges till utvecklingsprojekt.

Vi önskar poängtera att djurskyddsaspekten måste belysas i arbetet kring dessa frågor. Som nämns i utredningen så skulle jakt på säl nästan uteslutande ske från båt. Detta är en omstridd jaktform och är mycket komplicerad. Båten rör sig naturligt nog på grund av väder och vind och sälarnas träffyta är mycket liten när de befinner sig i vattnet. Utöver det så sjunker sälarna till botten fort vilket gör att det är svårt att följa upp resultatet. Skadeskjutningar på säl är vanligt. Djurskyddet Sverige anser därför att jakt på säl från båt och på sälar som är i vattnet ska förbjudas helt. I t.ex. Norge är jakt på sälar som befinner sig i vattnet förbjuden. I EFSAs uttalande om säljakt slås det fast att skjuta sälar så att chansen att hitta dem minskar, t.ex. när de befinner sig på öppet vatten, utgör en risk att djuren utsätts för onödigt lidande. De drar också slutsatsen att säljakt inte ska ske om sälen har uttalat att skjuta sälar som inte ”utgör ett stabilt mål”. Att tillåta jakt i ett område där jakten i stort sett uteslutande kommer att ske från båt och när sälarna befinner sig på vatten anser vi därmed vara uteslutet av djurskyddsskäl.

Angående en eventuell licensjakt så ser vi inte att det är bevisat att sälpopulationen klarar en jakt. Det var inte länge sedan sälpopulationen var mycket hotad och Östersjöns knubbsälar räknas fortfarande som sårbara. Dessutom är miljöläget i Östersjön kritiskt, sälarna är fortfarande drabbade av till exempel tarmskador och reproduktionsproblem på grund av miljöproblem. Vikarsälarna är också mycket känsliga för klimatändringar då de är beroende av is. Sälarnas bevarandestatus kan därför mycket snabbt försämras igen.

För Djurskyddet Sverige,

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

Emma Brunberg
Sakkunnig i djurskydd

Remissvaret som pdf