KRAV:s förslag om Gemensamma regler för djurhållning

Remissvar angående KRAV:s förslag om Gemensamma regler för djurhållning

Djurskyddet Sverige anser att förslaget är bra och föreslagna ändringar i sin helhet är rimliga. Vi har dock sammanlagt tre invändningar varav två under huvudrubriken på ”UTEVISTELSE OCH BETE” som vi tycker bör förtydligas samt en under huvudrubriken ”PROCESSER, TILLSATSER OCH KONSERVERING AV FODER”.

Gällande anmärkningarna under huvudrubriken ”UTEVISTELSE OCH BETE” på sid. 12:
5.x.x Maximerad utevistelse

”Du ska hålla djuren utomhus så mycket som möjligt utan att djuren eller marken tar skada. Du ska planera djurens utevistelse och betesgång så att det så långt som möjligt fungerar väl även om det är ovanligt torrt eller regnigt.”

Då det inte i ovanstående mening framgår under vilken tidsomfattning inskränkningen för utevistelsen gäller om marken tar skada, bör det framgå för att utesluta möjligheten att kringgå regeln under en längre period.

Vi anser också att under rubriken på sid. 13, Produktion året om, bör få ett tillägg då det står följande:
5.3.15 Produktion året om

”Produktionen ska ske kontinuerligt och under hela året. Utevistelse och bete ska ingå för djurslaget men inte alltid för varje individ.”

Tillägget efter meningens slut ”individ” bör omfatta under vilka omständigheter bete inte ska ingå.

Gällande anmärkningen under huvudrubriken ”PROCESSER, TILLSATSER OCH KONSERVERING AV FODER” på sid. 21:
5.x.x Aminosyror och urea

”Du får inte använda renframställda aminosyror eller urea. (EU)”
Den här regeln medför ett förbud mot att ge exempelvis syntetiskt tillverkat metionin till värphöns, som i sin tur kan leda till metioninbrist i följd av ökad risk för sjuklighet hos hönorna. Vi anser att regeln bör förtydligas med ett tillägg om naturliga alternativ som är till fördel för hönsens hälsa och välfärd.

Sammanfattningsvis anser vi att förslaget till reglerna ser bra ut med undantag av de anmärkningar vi redovisat ovan.

Remissvaret i utskriftsvänlig version