Öppet brev till Naturvårdsverket gällande förslaget om införande av nya föreskrifter för jakt med pil och båge

På begäran av Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket sammanställde SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd aktuell forskning om jakt med pil och båge. I detta yttrande påpekar SLU att det råder en allmän brist på vetenskapliga studier som undersökt effekterna på djur som jagats och skjutits med pil och båge. När det gäller småvilt är avsaknaden total. Det i sig är allvarligt och innebär en indirekt djurvälfärdsrisk och bör starkt tala för försiktighetsprincipen, och mot att inte tillåta pilbågsjakt. Människans önskan eller vilja att få jaga och döda djur på specifika sätt får aldrig gå före djurens rätt att slippa ett onödigt eller ökat lidande. Jakt med pil och båge är inte förenligt med 27 § i jaktlagen, om att viltet inte ska utsättas för onödigt lidande. Bågjakt innebär inte bara en uppenbar risk för detta, utan även risk för fler skadeskjutningar.

Undertecknade organisationer vill härmed uppmana Naturvårdsverket att avskriva förslaget om att införa bågjakt på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare. Som landets jakt- och viltmyndighet är Naturvårdsverket de vilda djurens myndighet och bör givetvis också beakta deras perspektiv.

Läs hela brevet här