Angående förbud mot grytanlagsprov med levande grävling

Naturvårdsverket och Jordbruksverket fick den 27 juni 2019 i uppdrag av Regeringen att utreda
behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Efter samråd med diverse
intresseorganisationer, samt inhämtande av information från Statens veterinärmedicinska anstalt
och Sveriges lantbruksuniversitet redovisades uppdraget till regeringen den 16 juni 2020. I
redovisningen av regeringsuppdraget ”Behovet av grytanlagsprov med levande grävling”
(ärendenr NV-05336-19) föreslog Naturvårdsverket och Jordbruksverket att användandet av
levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut.

Eftersom nuvarande regering är den som tagit initiativ till utredningen och därmed torde ha ett
syfte med den önskar Djurskyddet Sverige att regeringen agerar innan valet och risken för ett eventuellt regeringsskifte.

Läs hela skrivelsen