Regeringsuppdraget ”Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen”

Remissvar angående regeringsuppdraget ”Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen” (N207/04233/FJR)

Djurskyddet Sverige har inte bjudits in som remissinstans för ovanstående remiss, men vi hoppas att vårt svar ändå tas i beaktande.

Vi önskar poängtera att djurskyddsaspekten måste belysas i arbetet kring jakttider, vilket inte görs i tillräckligt stor omfattning idag. Vi vill därför att det specificeras att djurskyddskompetens måste inkluderas vid beslut om jakttider, samt att sådan expertis ska finnas med i det viltråd och särskilda jakttidsutskott som enligt utredningen planeras. Det är av största vikt att Naturvårdsverket är tydliga med att jägarintresset inte får väga tyngre än andra intressen, såsom djur- och naturskydd.

För Djurskyddet Sverige,
Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare
Emma Brunberg, Sakkunnig

Remissvaret som pdf