Synpunkter på rapporten ”Behovet av grytanlagsprov med levande grävling”

Djurskyddet Sverige är positiva till hur samrådsprocessen som föregått redovisningen av regeringsuppdragen har lagts upp. Vi är i stort eniga i slutsatserna i utredningen och anser att den är välskriven och regeringsuppdraget är genomfört på ett bra sätt.

Sammanfattande synpunkter

  • Djurskyddet Sverige tillstyrker slutsatsen att grytanlagsprov med levande grävling ska fasas ut och undantaget i djurskyddsförordningen samt jaktförordningen tas bort.
  • Djurskyddet Sverige instämmer i slutsatsen att det inte finns någon fakta som styrker att grytanlagsproven har betydelse för att få fram lämpliga grythundar för eftersök eller bekämpning av främmande arter.

Läs hela remissvaret här!