Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Remissvar angående SOU 2015:79 – Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi har därför fokuserat vårt yttrande kring de delar som rör djurskydd. Övriga delar har vi inga synpunkter på.

Vi anser inte att tillsynsfunktionen för djurskyddet inom försvaret fortsatt ska ligga under Försvarsmakten. Trots de förändringar som föreslås i själva funktionen kan inte djurskyddet för försvarets djur anses vara säkert om en myndighet utövar sin egen tillsyn. Av de alternativ som listats i utredningen, anser vi att länsstyrelserna är ett lämpligt förslag till att sköta tillsynen inom djurskyddsområdet, under förutsättning att berörda länsstyrelser tilldelas ökade medel för denna tillsyn. Vi bedömer att länsstyrelsen, med sin kompetens inom djurskydds- och tillsynsområdet, kan göra en oberoende tillsyn av försvarets djur och därmed säkra deras välfärd på ett mer tillförlitligt sätt än generalläkarfunktionen.

Remissvaret i utskriftvänlig version