Informationsförfrågan om produktion av fetalt kalvserum på nationell nivå

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige skulle vilja få kännedom om eventuell nationell produktion av fetalt kalvserum i Sverige, samt om vilka åtgärder som vidtagits för att följa EU-lagstiftningen på området.

Fetalt kalvserum {Foetal bovine serum, FBS} är ett vanligt tillskott i cellodlingsmedium som
används för forskning och laboratorietester. Produktion och användning av FBS väcker frågor om
djurskydd såväl som vetenskapliga farhågor gällande kvalitet, reproducerbarhet och biologisk
säkerhet. FBS härstammar från blod från foster från slaktade dräktiga kor, vanligtvis direkt på
slakteriet. Dessa foster kan utsättas för lidande på grund av olämpliga avlivningsmetoder, avsaknad
av bedövning samt användandet av invasiva metoder för insamling av blod.¹ Uppskattningsvis
produceras 800 000 liter FBS globalt varje år, vilket motsvarar upp till två miljoner foster. FBS
med ”EU-ursprung” finns tillgängligt på marknaden, men det saknas tillgänglig statistik över
produktionen av FBS i EU:s medlemsländer.

Läs hela informationsförfrågan här.